Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

  Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego ICIM PBW w Nowym Sączu

 
I. Warunki korzystania:

1. Prawo korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy czytelnicy zapisani do biblioteki.
2. Korzystanie ze sprzętu komputerowego jest nieodpłatne.
3. Komputery służą do wyszukiwania informacji edukacyjnych oraz korzystania z multimediów dostępnych w czytelni.
4. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza i pozostawieniu na czas korzystania aktualnej karty bibliotecznej.                                                         
5. Bibliotekarz ma prawo wyprosić z placówki bibliotecznej:                                                                  
- osoby  zachowujące się agresywnie wobec  użytkowników lub bibliotekarzy,                                   
- osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,                                              
- osoby używające słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.                                                           
6. W uzasadnionych przypadkach dyżurujący bibliotekarz może wezwać miejskie służby porządkowe.                                                                     
                                                                                                                                                               
 II. Poszanowanie sprzętu komputerowego i nośników informacji:

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji.
2. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz nośników informacji.
3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń bibliotekarz może odmówić czytelnikowi czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa do korzystania ze stanowiska komputerowego.


III. Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego i nośników informacji:

1. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie w/w materiałów bibliotecznych.
2.  Za celowe uszkodzenie czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określona będzie w zależności od stopnia uszkodzenia.
3. Po otrzymaniu odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.


IV. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego:

1. Czytelnik ma prawo  do korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu przez 1 godzinę. W przypadku braku oczekujących na korzystanie ze stanowiska, czytelnik może korzystać kolejną godzinę.
2. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych.
3. Nie wolno składować własnych i usuwać istniejących plików na dyskach twardych komputerów.
4. Celowe wprowadzenie wirusów komputerowych na poszczególne stanowiska, jak również do sieci komputerowej powodować będzie odpowiedzialność karną czytelnika, zgodnie z przepisami kodeksu karnego.
5. Zabrania się przeglądania, przetwarzania, nagrywania i wysyłania treści zawierających informacje o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rażącym uczucia lub dobre obyczaje społeczne.
6. Nie wolno wykorzystywać sprzętu w celach zarobkowych.
7. Rozstrzyganie spraw niezawartych w Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora biblioteki.
 
Projektowanie stron internetowych