Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

w Nowym Sączu

Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki pedagogiczne prowadzą działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania, w tym kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej.

§1

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu zwanej dalej „Biblioteką” określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki, ze zbiorów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych oraz korzystania z usług świadczonych przez Bibliotekę.

§2

1.  Zbiory Biblioteki udostępniane są:

1)      prezencyjnie tzn. na miejscu w Czytelni,

2)      drogą wypożyczeń na zewnątrz w Wypożyczalni,

3)      drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem Wypożyczalni, do korzystania w Czytelni.

§ 3

1.  Prawo do korzystania z udostępnień zbiorów biblioteki uzyskuje Czytelnik poprzez zapisanie się do Biblioteki.

2.  Podstawą zapisania Czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Biblioteki i podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] oraz ustawy z dn. 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) [UODO].

3.      Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt możliwy jest pocztą na adres biblioteki, mailowo na adres: pbwnowysacz@onet.pl lub telefonicznie pod numerem (18) 443 70 67.

4.      Dane czytelników przetwarzane są dla potrzeb spraw związanych z udostępnianiem, zwrotem i ochroną zbiorów oraz dla potrzeb statystyki bibliotecznej w oparciu o zapisy ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539).

5.      Dane przetwarzane będą do momentu ustania celu ich przechowywania, tj. do momentu wypisania się czytelnika z biblioteki oraz do celów statystycznych i archiwalnych przez okres 10 lat.

6.      Dane osobowe nie podlegają profilowaniu i będą przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.      Czytelnik ma prawo:

            1)  żądania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia (tzw. „prawo  do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

            2) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

            3) do przeniesienia swoich danych

            4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej           przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z zapisami RODO i NUODO

8.  Wszelkie informacje dotyczące procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych w bibliotece czytelnik może uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, mailowo pod adresem iod@pbwnowysacz.pl lub telefonicznie pod numerem (18) 443 70 67.

9.  Przy zapisie do Biblioteki należy przedłożyć aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną, studencką) i zapoznać się z niniejszym regulaminem.

10.  Czytelnik w chwili zapisu podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzenie prawdziwości tych danych.

11. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska, a w przypadku nauczycieli, uczniów i studentów miejsca pracy lub nauki.

12.  Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, którą winien okazywać przy dokonywaniu wypożyczeń.

13.  Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w  Bibliotece, w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Czytelnik otrzymuje duplikat karty bibliotecznej po zapłaceniu opłaty 1 zł [Zarządzenie Dyrektora PBW nr 13/2010 w sprawie opłat pobieranych  w bibliotece].

§4

1.      Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:

1)      nauczyciele – 4 książki na okres 1 miesiąca,

2)      nauczyciele studiujący – 7 książek na okres 2 miesięcy /w filiach 5 książek/,

3)      uczniowie, studenci, pozostali – 4 książki na okres 1 miesiąca /w filiach 3 książki/.

2.      Materiały audiowizualne wypożycza się na okres 2 tygodni.

3.      Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu wypożyczenia materiału bibliotecznego do 2 tygodni.

4.      W celu umożliwienia korzystania ze zbiorów Biblioteki osobom z innych rejonów Polski, które przebywają tymczasowo w obrębie działania Biblioteki (np.: leczenie sanatoryjne, wczasy) przyjmujemy zasadę, że Czytelnik może wypożyczyć książki na zewnątrz na czas pobytu za kaucją. Kaucję ustala Bibliotekarz dla każdej książki oddzielnie, w oparciu o wartość księgi inwentarzowej, jeżeli książka jest nabytkiem z ostatnich 2 lat, w pozostałych przypadkach biorąc pod uwagę realną wartość tego typu książki na rynku wydawniczym. Dotyczy to jedynie zbiorów udostępnianych na zewnątrz.

5.      Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu materiałów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Prolongaty dokonuje się przed upływem terminu zwrotu.

6.      Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji książek dostępnych w danej chwili w wypożyczalni.  Odbiór książek musi nastąpić w ciągu 3 dni.

§5

Czytelnik zobowiązany jest zabezpieczyć wypożyczone materiały biblioteczne przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem.

§6

Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad określony w § 4 ust. 1 i 2 termin Biblioteka pobiera opłatę w wysokości ustalonej Zarządzeniem Dyrektora.

§7

1.      Księgozbiór Czytelni udostępniany jest prezencyjnie – na miejscu w Czytelni.

2.      Czytelnik korzystający ze zbiorów prezencyjnie zobowiązany jest do:

1)      pozostawienia u bibliotekarza aktualnej karty bibliotecznej,

2)      zajęcia miejsca zgodnie ze wskazaniem dyżurnego bibliotekarza.

3.      Na terenie Czytelni zabrania się samowolnego zabierania z półek materiałów bibliotecznych oraz wynoszenia ich poza Czytelnię.

§8

1.      Czytelnik ma prawo do uzyskania pełnych informacji o charakterze bibliotecznym i bibliograficznym w zakresie posiadanych przez Bibliotekę zbiorów oraz do pomocy przy poszukiwaniu literatury.

2.      Informacje te udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

§9

1.      Czytelnik ma prawo do reprodukowania materiałów bibliotecznych w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny.

2.      Zbiory o szczególnej wartości historycznej mogą zostać dopuszczone do kopiowania wyłącznie za zgodą Dyrektora Biblioteki, a w przypadku Filii – Kierownika Filii.

§10

1.      Do korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) uprawniony jest Użytkownik zapisany do Biblioteki.

2.      Na czas korzystania z ICIM pozostawia się u dyżurnego bibliotekarza aktualną kartę biblioteczną.

3.      Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego w ICIM określa dodatkowo „Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej”.

§11

1.      Na życzenie Czytelnika Biblioteka może w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych zamówić sprowadzenie potrzebnych materiałów bibliotecznych z innych bibliotek na terenie Polski.

2.      Biblioteka sprowadza poszukiwane materiały na koszt Użytkownika. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić deklarację dotyczącą pokrycia przez osobę zamawiającą kosztów związanych ze sprowadzeniem materiałów. Biblioteka pobiera również kaucję na poczet wysyłki materiałów. Wysokość kaucji ustalana jest Zarządzeniem Dyrektora stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

§12

1.      Materiały sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie.

2.      Okres korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.

3.      Czytelnik, który dopuści się uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych uzyskanych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

§13

1.      W razie zagubienia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:

1)      odkupić identyczny egzemplarz, lub

2)      dokonać na swój koszt naprawy w zakładzie introligatorskim, lub

3)      dostarczyć inny egzemplarz znajdujący się w sprzedaży i poszukiwany przez Bibliotekę, lub zapłacić odszkodowanie za każdy zagubiony lub zniszczony egzemplarz materiałów bibliotecznych w wysokości realnej 3-krotnej wartości materiału bibliotecznego, jednak nie mniej niż 30,00 zł.

2.      Realną wartość danej jednostki materiału bibliotecznego określa bibliotekarz w porozumieniu z Kierownikiem Filii/Wydziału.

3.      W przypadku nieuregulowania należności wymienionych w ust. 1 Biblioteka z urzędu skieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

4.      Za wszelkie szkody wyrządzone przez Czytelników niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

§14

1.      Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z wysokością określoną w aktualnym Zarządzeniu Dyrektora stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu:

1)      za usługi reprograficzne*

2)      za przesłanie materiałów bibliotecznych,

3)      za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych,

4)      za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,

5)      za usługi informacyjne - wydanie duplikatu karty bibliotecznej.

2.      Ceny usług świadczonych przez firmy zewnętrzne ustalane są przez te podmioty.

§15

1.      Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do zachowania ciszy i wyłączenia telefonów komórkowych w Czytelni i Wypożyczalni.

2.      Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i korzystania ze środków odurzających.

3.      W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom pracowników Biblioteki.

§16

Skargi i wnioski Czytelnik może zapisać w „Zeszycie uwag” znajdującym się w Wypożyczalni.

§17

1.      Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

2.      Decyzję o zastosowaniu sankcji, o której mowa w ust. 2 podejmują Kierownicy Wydziałów, a w przypadku Filii – Kierownicy Filii – w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki.

§18

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

§19

O zmianach w Regulaminie decyduje zespół kierowniczy Biblioteki.

§20

1.      Traci moc Regulamin z dnia 01.02.2016

2.      Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. [Zarządzenie Dyrektora PBW nr 8/2018]. 

*Biblioteka nie świadczy usług reprograficznych

 

 

 <--powrót

 

 

 

 
Projektowanie stron internetowych