Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Nauczanie i wychowanie w kontekście praw człowieka : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Alina Patena

Książki

1. Kobieta we współczesnym świecie / Tadeusz Kowalak. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2006. - 112 s.
Sygnatura: 62821

2. Kontakty z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / pod red. Bogumiły Kosek-Nity i Danuty Raś. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2000. - 161 s. : fot. ; 24 cm
Problemy komunikacji i porozumienia (także w rodzinie).Zachowania dewiacyjne, przestępczość, niepełnosprawność. Ludzie odrzuceni społecznie a prawa człowieka.
Sygnatura: 60828

3. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Grażyna Michałowska. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2007. - 400 s.
Sygnatura: 63783

4. Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar. - Wyd. 3 uzup.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2004. - 519 s.
Zawiera także wybór dokumentów międzynarodowych dotyczących praw człowieka.
Sygnatura: cz65107/XXXI

5. Prawa człowieka i ich ochrona / Grażyna Michałowska. - Warszawa : WSiP, 2000. - 147, [1] s.
Sygnatura: cz58695/V

6. Prawa człowieka w edukacji obywatelskiej / Małgorzata Rutkowska-Paszta. - Warszawa : WSiP, 1998. - 69, [1] s.
Sygnatura: cz57935/V

7. Zarys prawa dla pedagogów społecznych / Anna Nowak. - Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - 122, [1] s.
Sygnatura: 62828

Artykuły z czasopism

8. Ale jak mam narysować Europejczyka? : czyli o edukacji na rzecz praw człowieka czyli o Kompasie / Dariusz Grzemny // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 4-5, s. 4-9

9. Człowiek jako podmiot wolności i praw w jednoczącej się Europie / Andrzej Zoll // HORYZONTY WYCHOWANIA. - 2002, nr 2,s. 19-35

10. Ochrona praw pacjenta w Polsce / Agnieszka Sowa // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2001, nr 10, s. 31-34
Studium przypadku.

11. Prawa i wolności człowieka w percepcji licealistów / Bożena Krupa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 9,s. 41-49
Badania własne. Kwestionariusz ankiety.

12. Prawa osób starszych / Zofia Szarota // NIEBIESKA LINIA. - 2008, nr 4, s. 8-10

13. Rzecznik pyta w imieniu ofiar / Dorota Krzysztoń // NIEBIESKA LINIA. - 2008, nr 4, s. 26-31

14. Społeczność międzynarodowa o przemocy i handlu ludźmi / Monika Ksieniewicz // NIEBIESKA LINIA. - 2008, nr 5, s. 13-15

15. Współczesne niewolnictwo / Kevin Bales ; tłum. Helena Grzegołowska-Klarkowska // ŚWIAT NAUKI. - 2002, nr 7, s. 68-77
Niewolnictwo na świecie, handel ludźmi w Polsce, psychologia zniewolenia.

16. Wybrane elementy prawa i etyki w kontekście HIV/AIDS / Irena Głowaczewska // REMEDIUM. - 2007, nr 1, s. 10-11
Prawa i obowiązki osoby zakażonej HIV w relacji z pracownikami medycznymi, prawa i obowiązki osoby zakażonej HIV a leczenie, problem HIV/AIDS w rodzinie i środowisku pracy.


Prawa dziecka

Książki

17. Pełnomocność ucznia / Władysław Puślecki. - Kraków : "Impuls", 2002. - 216, [1] s.
Sygnatura: cz61590/XXI

18. Prawa dzieci w edukacji / Stuart Hart [i in.] ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : GWP, 2006. - 254 s.
Sygnatura: cz63791/XXXI

19. Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem / oprac. Mary Jane Kehily ; przekł. Marek Kościelniak. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - 256 s.
Sygnatura: 64532, 64852

20. Zarys prawa dla pedagogów społecznych / Anna Nowak. - Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - 122, [1] s.
Sygnatura: 62828

Artykuły z czasopism

21. Bronię najsłabszych / Paweł Jaros rozm. przepr. Bogdan J.Krawczyk // NOWA SZKOŁA. - 2002, nr 4, s. 25-26
Rozmowa z Pawłem Jarosem, Rzecznikiem Praw Dziecka. Działalność w latach 2001-2002.

22. Co o prawach ucznia wiedzą nauczyciele, rodzice, uczniowie? / Beata Bocian // NOWA SZKOŁA . - 2009, nr 3, s. 49-52

23. Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka? / Elżbieta Palej // EDUKACJA I DIALOG. – 2001, nr 7, s. 6-11

24. Dzieci nie mogą czekać / Mira Prajsner // REMEDIM. – 2002, nr 9, s. 1-5
Kompetencje Rzecznika Praw Dziecka w Polsce, odpowiedniki zagraniczne, procesy transformacji a sytuacja dzieci.

25. Dziecko - świadkiem w sądzie / Maria Sierakowska // REMEDIUM. - 2007, nr 11, s. 24-25
Standardy polskie i międzynarodowe regulujące prawa dzieci powołanych na świadków sądowych.

26. Dziecko w obliczu prawa cz. I / Mirosław Kaczmarek // REMEDIUM. - 2006, nr 10, s. 18-19

27. Dziecko w obliczu prawa cz. II : dziecko w postępowaniu sądowym / Mirosław Kaczmarek // REMEDIUM. - 2006, nr 12, s.18-19

28. Dziecko w rodzinie - pomagać, wspierać czy interweniować / Mirosław Kaczmarek // REMEDIUM. - 2006, nr 4, s. 18-19
Akty prawne dot. dziecka i rodziny, zasady interwencji w rodzinie.

29. Dziecko wczoraj i dziś / Agnieszka Szarkowska // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2005, nr 11, s. 15-16, 18
Kiedy „wynaleziono” dzieciństwo. Dlaczego dziecko ma prawa.

30. Kształcenie pedagogów w zakresie ochrony praw dziecka / Ewa Kantowicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 1998, nr 9, s. 39-40

31. Na straży praw dziecka / Paweł Jaros; rozm. przepr. Danuta Szymańska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 7, s. 3-8

32. O prawach dziecka i jego miejscu w systemie pomocy społecznej / Katarzyna Chrąściel // PRACA SOCJALNA. - 2008, nr 5,s. 18-36

33. Polskie tradycje w ustanawianiu praw dziecka / Ewa Berkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 10, s.46-50

34. Prawa dziecka / Eugen Verhellen // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2001, nr 3/4, s. 59-75
Wzrost zainteresowań prawami dziecka, ustawodawstwo dotyczące praw dziecka.

35. Prawa dziecka a dobro dziecka / Zenon Grocholewski // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 3, s. 5-8

36. Prawa dziecka a szkoła / Wiesława Walc // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 6, s. 16-24

37. Prawa dziecka chorego a przemoc instytucjonalna w placówkach zdrowia publicznego / Bibiana Mossakowska // NIEBIESKA LINIA. - 2006, nr 3, s. 16-19

38. Prawa dziecka w Konstytucji RP / Radosław Krajewski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 1999, nr 12, s. 21-22

39. Prawa dziecka w międzynarodowych deklaracjach i konwencjach / Bożena Adamus // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 10, s. 2,3,4

40. Prawa dziecka w świetle Konwencji o prawach dziecka / Remigiusz Krajewski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 3, s.16-18

41. Prawa ucznia i prawa dziecka w edukacji szkolnej / Marianna Jaskim // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2001, nr 2, s. 79-82

42. Prawa ucznia w szkole na przykładzie prawa do prywatności / Beata Bocian // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 2, s. 30-39

43. Prawa ucznia we współczesnej szkole w kontekście myśli korczakowskiej / Bogusław Śliwerski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 1999, nr 7-8, s. 3-9

44. Prawo dziecka do głosu / Tatiana Kłosińska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 6, s. 5-11

45. Prawo dziecka do godnego życia / Hanna Czerwińska // REMEDIUM. - 2003, nr 2, s. 1-3

46. Prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi / Maria Braun-Gałkowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 10, s. 30-33

47. Prawo dziecka do tajemnicy / Dorota Ruszkiewicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 1, s. 17-20

48. Prawno-karna ochrona dziecka przed porzuceniem / Radosław Krajewski // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 9,s. 38-40

49. Prawno-karna ochrona dzieci przed żebraniem / Radosław Krajewski // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 6, s. 30-31

50. Problematyka ochrony praw dziecka w konwencjach Rady Europy / Klaudia Cendra-Cwer // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2008, nr 5/6, s. 71-88

51. Problemy pracy dzieci w Polsce / Stanisław Leszek Stadniczeńko, Justyna Stadniczeńko // PRZYJACIEL DZIECKA. – 2000, nr 4-6, s. 20-23

52. Realizacja prawa dzieci do zdrowia w Polsce w świetle inicjatyw europejskich / Janusz Szymborski // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 1, s. 9-14

53. Realizacja praw dziecka w pedagogicznej rzeczywistości / Wiesława Walc // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. – 1999, nr 2, s. 87-102

54. "Rzecznicy praw ucznia" - czyli mity i fakty / Maciej Osuch // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 12, s. 44-48

55. Rzecznictwo i monitoring praw dziecka w 30 powiatach na terenie Polski (raport z badań) / Barbara Głowacka // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2007, nr 1/2, s. 42-55

56. Słabe strony statutu szkoły, czyli o prawach ucznia / Maciej Osuch // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 10, s. 47-52

57. Status prawny ucznia po akcesji / Roman Kuszak // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 5, s. 38-45
Badania gimnazjalistów.

58. Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka / oprac. Biuro Rzecznika Praw Dziecka // REMEDIUM. - 2002, nr 12, s. 21-24

59. Wychowanie w świetle koncepcji uczestnictwa dziecka w podejmowaniu życiowych decyzji / Kamila Zdanowicz-Kucharczyk // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 7/8, s. 23-26

60. Z dziejów praw dziecka / Edyta Bartkowiak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2001, nr 5, s. 275-277

61. Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka / Krystyna Grad // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 9, s. 56-58

62. Znajomość i respektowanie praw dziecka w wybranych typach rodzin : z badań własnych / Dagna Łęcka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2003, nr 6, s. 15-17


Materiały metodyczne


63. Co nam wolno... : scenariusz zajęć / Dorota Demel // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 6, s. 53-56

64. Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej? / Lidia Wojtaszewska // DYREKTOR SZKOŁY. -2007, nr 10, s. 22-23

65. Edukacja o prawach człowieka - problemy realizacyjne / Małgorzata Kozak // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 8, s. 10-18

66. Kompas - edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 6, s. 19-24
M. in. scenariusz zajęć "Prawa dzieci".

67. Nasze prawa : scenariusz zajęć / Lidia Wojtaszewska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 6, s. 17-21

68. "Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają" : scenariusz imprezy szkolnej dla klas IV-VI /Elżbieta Czegus // KLANZA W SZKOLE. - 2004, nr 1, s. 33-36
Ankieta dla uczniów klas 5-6 nt poszanowania demokracji w szkole.

69. Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć dotyczących Konwencji i Prawach Dziecka / Urszula Karczewska, Iwona Peplińska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 1, s. 11-12

70. Parlament dzieci i młodzieży / Krzysztof Kaczmarek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 5, s. 44-46
Tydzień Praw Dziecka w Oleśnicy.

71. Powiedzcie, gdzie mam szukać pomocy : scenariusz zajęć / Iwona Ambroziak, Ewa Piwczyk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002,nr 4, s. 11-12
Zajęcia dla uczniów gimnazjum z zastosowaniem aktywnych metod i technik. Czas trwania: 90 min.

72. Prawa człowieka i podstawowe wolności : konkurs w szkole podstawowej / Zofia Markiewicz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1996, nr 11, s. 23-24

73. Prawa dziecka : inscenizacja / Alina Małko // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 11, s. 3,4
Propozycja dla dzieci młodszych.

74. Prawa i powinności człowieka : scenariusz zajęć dla klasy IV / Danuta Wlazły // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 10,s. 12

75. Prawa i wolności człowieka : scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Stawowy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. - 216 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-85543-79-1
Sygnatura: 56185-56188

76. Projekt - Kodeks ucznia / Ferdynand Froissart // DYREKTOR SZKOŁY. - 2009, nr 1, s. 19-22

77. Wychowanie przez edukację prawną / Danuta Mysiak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2000, nr 4, s. 28-30
Program wychowawczy Zespołu Obrońców Praw Ucznia w ZSZ nr 3 w Wałbrzychu.

Źródła: katalogi i kartoteki PBW
Zasięg chronologiczny: 1996-wrzesień 2009*
Ilość opisów: 77
Opracowała: Alina Patena

Wszystkie materiały są dostępne w PBW w Nowym Sączu

* Wcześniejsze opisy są zawarte w zestawieniach bibliograficznych J. Kantyki „Prawa dziecka” (Poradnik Bibliotekarza 1996, nr 6, s. 18-22) oraz M. Paszkowskiego i T. Szymańskiego „Prawa dziecka i ucznia (wybór literatury)” (Nowa Szkoła 1999, nr 9, s. 57-58)

 
Projektowanie stron internetowych