Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
 Gromadzimy:
-literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
-publikacje naukowe i popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
-literaturę piękną a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
-piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
-podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,
-materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt.1 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wprowadzonych zmianach w systemie oświaty,
-materiały, w tym literaturę przedmiotu stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
-materiały, w tym literaturę przedmiotu dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
 Zbiory PBW
  •  ponad 200 tys. książek, broszur, zbiorów audiowizualnych, w tym w samym Nowym Sączu ponad 60 tys.
  • zbiór podręczników szkolnych, okazowe egzemplarze nowych podręczników Firm: WSiP, M.Rożak, K.Pazdro, Pruszyński i S-ka, Nowa Era, Wydawnictwo Edukacyjne, Wydawnictwo ZNP Kielce i in. 
  •  wybrane bibliografie retrospektywne z pedagogiki i nauk pokrewnych oraz literatury
  •  informatory o formach doskonalenia nauczycieli
  •  87 tytułów czasopism w prenumeracie rocznej, w tym  74 dla nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy szkolnych
  • zbiory audiowizualne: multimedia, kasety video (Powszechna Wideoteka Edukacyjna, kasety video o tematyce ekologicznej i wychowawczej), taśmy magnetofonowe do nauki języków obcych oraz o tematyce przydatnej nauczycielom,
 

 Na życzenie czytelnika biblioteka może zrealizować wypożyczenie międzybiblioteczne na zasadach określonych w § 11 Regulaminu biblioteki.

 <--powrót

 
Projektowanie stron internetowych