Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz


Zał. 1 do zarządzenia nr 9/2010 z 23.06.2010r.

Kodeks Etyki
Nauczyciela-Bibliotekarza
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Nowym Sączu

Kodeks Etyki Nauczyciela-Bibliotekarza adresowany jest do wszystkich nauczycieli Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu.  Jest wezwaniem, aby w życiu i pracy zawodowej kierowali się zasadami moralnymi, prawdą i dobrem. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania nauczycieli bibliotekarzy w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.

I. OGÓLNE  ZASADY  ETYKI  NAUCZYCIELSKIEJ

1. Nauczyciel powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.
2. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia.
3. Nauczyciel uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z prawdą.
4. Nauczyciel szanuje godność ucznia w procesie kształcenia i wychowania.
5. Nauczyciel szanuje autonomię ucznia  oraz jego rodziny.
6. Nauczyciel w duchu prawdy uczy zasad współżycia społecznego i miłości Ojczyzny.
7. Nauczyciel wprowadza ucznia  w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczy poszanowania kultury innych narodów.
8. Nauczyciel, kierując się dobrem ucznia, wybiera odpowiednie metody, formy oraz środki nauczania i wychowania, stosuje obiektywne kryteria oceny z uwzględnieniem zasady indywidualizacji.
9. Powinnością moralną nauczyciela jest stałe podnoszenie swych kwalifikacji zawodowych.
10. Nauczyciela obowiązuje tajemnica zawodowa.

II.  ZASADY  SZCZEGÓŁOWE  ETYKI  NAUCZYCIELSKIEJ

II.1. Nauczyciele wobec ucznia

1. Nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

2. Nauczyciel pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania.

3. Nauczyciel wspiera każdego ucznia w jego rozwoju, traktuje  indywidualnie każdego ucznia,  stara się rozumieć i wspomagać jego możliwości i potrzeby.

4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

5. Nauczyciel dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

6. Stosunek nauczyciela do ucznia powinna cechować życzliwość, a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.

7. Nauczyciela obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek w traktowaniu i ocenie każdego ucznia  bez względu na okoliczności.

II.2. Nauczyciele wobec pracowników oświaty

1. Nauczyciele  powinni tworzyć zespół ludzi wspomagających się w realizacji wspólnego celu.

2. Nauczycieli powinny łączyć współpraca, pedagogiczna solidarność i szlachetne współzawodnictwo.

3. Nauczyciel doświadczony winien otoczyć opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, służąc im radą i pomocą. Nauczyciel młodszy winien okazywać szacunek kolegom z dłuższym stażem pracy.

4. Nauczyciel nie powinien podważać autorytetu innych nauczycieli i pracowników oświaty. Wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w ich postępowaniu powinien najpierw przekazać bezpośrednio zainteresowanym.

5. Nauczyciele dokładają wysiłku, by stać się częścią koleżeńskiego zespołu, w którym nie tworzy się sztucznych hierarchii, autorytetów i rytuałów oraz przestrzega zasad dobrej organizacji pracy.

6. Nauczyciele kierują się dobrze rozumianymi zasadami solidarności zawodowej, dbając o pozytywny wizerunek zawodu.

7. Nauczyciele pełniąc funkcje kierownicze przyjmują na siebie szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad profesjonalnego i etycznego postępowania przez swoich podwładnych, dając wzór własną postawą.

II.3. Nauczyciele wobec swoich praw i obowiązków

1. Moralnym obowiązkiem nauczyciela jest sumienne i rzetelne wykonywanie swych zadań dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych
 
2. Nauczyciel  dąży do pełni własnego rozwoju osobowego.

3. Nauczyciela powinna cechować wysoka kultura osobista, a zwłaszcza kultura języka ojczystego.

4. Nauczyciele są świadomi, że ich praca jest służbą wymagającą sumienności, punktualności, porządku i taktu oraz dbałości o estetykę wyglądu i kulturę bycia – co ma odzwierciedlenie w pracy.


5. Nauczyciel ma prawo do rzetelnej, zgodnej z prawdą, obiektywnej, uzasadnionej merytorycznie oceny swojej pracy.

6. Nauczyciel ma prawo do obrony swoich praw oraz do sprostowania niesłusznej lub krzywdzącej go opinii.

7. Nauczyciel zapoznający się z najnowszymi osiągnięciami w nauce powinien odnosić się do nich z  krytycyzmem oraz odpowiedzialnością, wprowadzając do swojej pracy tylko te innowacje, które służą realizacji celu, jakim jest pozytywny rozwój moralny, duchowy, intelektualny i fizyczny ucznia.

8. Nauczyciel powinien dzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami.

9. Nauczyciel winien uczestniczyć w różnych formach dokształcania i doskonalenia.

10. Wskazane jest, aby nauczyciel rozpowszechniał swoje osiągnięcia poprzez różne formy publikacji, przy zachowaniu swych praw autorskich. Publikacje nauczycieli powinny być obiektywne i rzetelne.

11. Nauczyciel, korzystając z cudzych dzieł, opracowań i badań powinien być w zgodzie z prawem autorskim i dobrymi obyczajami obowiązującymi w pracy naukowej.

II.4. Nauczyciele  wobec pracodawcy

1.Są lojalnymi pracownikami. Dbają o dobre imię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, zmierzają do wykreowania i utrwalenia w społeczeństwie jej pozytywnego wizerunku.


2.Dążą do rozumienia i pogłębiania wiedzy o zadaniach i celach macierzystej instytucji oraz wspierania ich prowadzoną działalnością.


3.Wykorzystują swój potencjał wiedzy i umiejętności zawodowych, dążąc do rozwoju własnej placówki, jej warsztatu, zasobów informacyjnych, metod i narzędzi pracy.


4. Nauczyciele, mając prawo do godziwego wynagrodzenia, nie uzależniają od niego jakości swej pracy.


5.Unikają zaangażowania w jakiekolwiek praktyki nieetyczne, które mogą być im sugerowane lub zalecane.


6.Nauczyciel winien udostępnić zainteresowanym informacje i dokumenty  zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich aktach prawnych.

III. NAUCZYCIEL JAKO BIBLIOTEKARZ


III.1. Nauczyciel bibliotekarz wobec Użytkownika:


1.Bez względu na charakter pracy, działają zawsze na rzecz Użytkownika, traktują go z szacunkiem i starają się poznać jego potrzeby. Ułatwiają mu dotarcie do poszukiwanych materiałów bez względu na treść, nośnik i technikę dostępu.


2.Wszelkie wiadomości o Użytkownikach oraz ich dane osobowe chronią i zachowują dla siebie, wykorzystując wyłącznie do celów określonych prawem.


3. Stwarzają Użytkownikowi jak najlepsze warunki pracy poprzez dbałość o wysoką jakość warsztatu pracy, prostą, zrozumiałą i logiczną organizację gromadzonych i udostępnianych zbiorów oraz przygotowywanych materiałów informacyjnych. Dbają o estetykę i funkcjonalność swojej instytucji, odpowiedni styl pracy oraz przyjazną atmosferę.


4.Rozumieją i respektują fakt, że nie wszyscy Użytkownicy są w równym stopniu zdolni do odbioru informacji i korzystania z biblioteki. Starają się wyrównać ich szanse.


5.Dbają o wysoką jakość świadczonych usług dążąc do wyczerpującego zaspokojenia potrzeb Użytkowników. Uczciwie informują ich o pełnym, realnym zakresie tych usług, o zawartości udostępnianych zbiorów i zasobów informacyjnych, jakości wykorzystywanych narzędzi informacyjnych, a także o możliwościach kompensowania ograniczeń świadczonych usług w ramach współpracy między bibliotekami.


6.Dążą do tego, aby zasady korzystania z usług bibliotek  były jasne i dobrze znane Użytkownikom, unikają rozwiązań nieformalnych, które stwarzają niejawne przywileje. Starają się dotrzeć ze swoimi usługami do jak największej liczby Użytkowników, jednakże mają prawo do odmowy tym spośród nich, którzy nie akceptują przyjętych zasad, naruszają przepisy lub narażają współkorzystających na dyskomfort.


7.We wszystkich swych działaniach profesjonalnych zachowują bezstronność i unikają tendencyjnego wartościowania.


8.Pełniąc rolę służebną wobec Użytkowników, z szacunkiem i otwartością traktują wszelką wyrażaną przez nich krytykę. Niezwłocznie i uczciwie reagują na zgłaszane skargi.


III.2. Nauczyciel bibliotekarz  wobec zasobów bibliotecznych i informacyjnych:

1. Szanują powierzone sobie zasoby. Nie ograniczając dostępu do nich, dążą do racjonalnego zachowania i ochrony zasobów bibliotecznych i informacyjnych.


2. Respektują zasady posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, w tym umowy licencyjne, oraz etykietę sieciową.


3. Dbają o przestrzeganie zasad obowiązujących przy korzystaniu ze zbiorów, w tym szczególnie wynikających z obowiązującego prawa autorskiego, nie dopuszczając do nielegalnego powielania lub przekształcania autorskich utworów.


4. Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą dążą do zapewnienia najwyższej jakości  tworzonych przez siebie systemów wyszukiwawczych  i serwisów informacyjnych.

5. Dostosowują zasoby biblioteczne i informacyjne biblioteki pedagogicznej do potrzeb środowiska, dbając o stosowny standard merytoryczny i stałą ich aktualizację. W zakresie doboru i selekcji zasobów przestrzegają reguł bezstronności, obiektywnego a kompetentnego wartościowania, informując użytkowników o przyjętych zasadach kształtowania zasobów.


6. Mając świadomość, że nie wszystkie materiały biblioteczne i informacyjne są jednakowej wartości starają się poznać różne sposoby ich oceny, zwracając uwagę na opinię krytyki naukowej i literackiej. Przy doborze i opracowaniu zbiorów kierują się przede wszystkim potrzebami Użytkowników i zasadą udzielania priorytetu materiałom najwyższej jakości.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.Nauczyciele bibliotekarze we wszystkich swoich działaniach związanych z wykonywaną pracą przestrzegają zasad etyki zawodowej określonych w niniejszym Kodeksie.


2. Nauczyciele bibliotekarze pełniący funkcje kierownicze upowszechniają zasady zawarte w niniejszym Kodeksie wśród podległych im pracowników.


3.Nauczyciele bibliotekarze przeciwstawiają się nieetycznym zachowaniom członków swojego środowiska zawodowego, zarówno nauczycielskiego jak i bibliotekarskiego.


4.Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem winno być załączone do akt osobowych. 


5. Niniejszy Kodeks może być zmieniony w drodze zarządzenia Dyrektora placówki.

 

 

 
Projektowanie stron internetowych