Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
Historia biblioteki
 

            Kronika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie odnotowuje już 31 grudnia 1950 r. wysokość księgozbioru Pedagogicznej Biblioteki w Nowym Sączu (698 wol.). Za oficjalne rozpoczęcie działalności   biblioteki przyjęto datę 24 marca 1952 roku, kiedy to Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, mgr Stanisława Wisłocka zawiadomiła Ministerstwo Oświaty  i Wychowania o otwarciu swojej filii,  tj. Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Nowym Sączu.
             Zbiory mieściły się w  budynku ZNP przy ulicy Narutowicza 2. Do zasobów biblioteki dołączono książki będące  w posiadaniu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Własny budżet  pozwolił na systematyczne gromadzenie  wydawnictw  potrzebnych w pracy nauczycieli. Współpracowano z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, promując literaturę fachową dla nauczycieli. Pracownicy biblioteki prowadzili kursy kwalifikacyjne dla bibliotekarzy szkolnych.   W 1974 roku księgozbiór liczył 18459 woluminów, zapisanych było 1548 czytelników. Zgodnie z ówczesnym regulaminem byli to wyłącznie pracownicy oświaty.
             W związku z reformą administracyjną kraju Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu  27 sierpnia 1975 roku przemianowało istniejącą bibliotekę na Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Dawne pedagogiczne biblioteki  powiatowe w Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu, Zakopanem stały się filiami PBW w Nowym Sączu. W 1977 roku utworzono nową filię w Rabce. Pod koniec lat 80-tych  uzyskano dodatkowe pomieszczenie, w którym zorganizowano czytelnię na 10 miejsc, wydzielając  ze zbiorów księgozbiór podręczny.
          Na czas remontu budynku przy ul. Narutowicza 2, Czytelnia została w 1983 r. przeniesiona do pawilonu  osiedlowego przy Al. Wolności, a wypożyczalnia do lokalu użyczonego przez Szk. Podst. nr 2 w Nowym Sączu. Wszystkie agendy biblioteki PBW zostały przeniesione z powrotem do budynku przy ul. Narutowicza  dopiero w 1992 roku. W latach 1983-1986  w  bibliotece mieściła się siedziba Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów biblioteka organizowała konkursy dla nauczycieli, promujące ich osiągnięcia dydaktyczne, zainicjowano  regionalny system informacji o czasopismach gromadzonych w sądeckich bibliotekach i ośrodkach INTE, realizowano zajęcia z edukacji czytelniczej, współpracowano z doradcami ds. bibliotek szkolnych.   W l.1990-2014 w strukturze PBW działało Muzeum Oświaty w Nowym Targu, którego celem było  gromadzenie, opracowywanie i eksponowanie materiałów związanych z historią oświaty województwa nowosądeckiego (obecnie zbiory muzeum włączono do zbiorów  Filii PBW  w Nowym Targu). Współpracowano z Instytutem Goethego w Krakowie, pozyskując niemieckojęzyczne książki. Według badań  prof. dr hab. Elżbiety B. Zybert z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzonych   w  1997 r., PBW w Nowym Sączu  zajmowała  czwarte miejsce  w Polsce pod względem wskaźnika aktywności czytelniczej wśród innych bibliotek pedagogicznych .* Od 1983 roku (Rozporządzenie MENiS z 29.04.1983 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych) oprócz pracowników oświaty ze zbiorów mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

       W roku 1999 na skutek reformy administracyjnej kraju prowadzenie PBW przejął Samorząd Województwa  Małopolskiego. Biblioteka stała się samodzielną jednostką budżetową. Utworzony Wydział Administracyjno-Gospodarczy prowadzi obsługę finansową PBW wraz z podległymi jej filiami w Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu, Rabce i Zakopanem. W  PBW działają: Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydział Gromadzenia, Opracowania  i Udostępniania zbiorów.
        W 2006 roku otwarto Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Pracownicy biblioteki wspierają rozwój zawodowy nauczycieli, wspomagają szkoły i placówki oświatowe w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, poprzez gromadzenie fachowej literatury, działalność informacyjną i bibliograficzną, otwarte zajęcia edukacyjne, organizowanie konferencji edukacyjnych. Służą pomocą bibliotekarzom szkolnym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną. Od 2010 roku przy bibliotece działa Koło Sądeckie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Członkinie prowadzą zajęcia biblioterapeutyczne w sądeckim szpitalu, w szkołach i przedszkolach, organizują cykl konferencji „Biblioterapia w szkole”. Od 2011 roku czytelnicy mogą uzyskać informację o zbiorach za pomocą katalogu dostępnego on-line.
     W 2014 roku księgozbiór liczył ponad 60 tys. książek, broszur, materiałów audiowizualnych i największy w Nowym Sączu zbiór czasopism z pedagogiki i psychologii. Dyrektorzy PBW w Nowym Sączu: Jadwiga Zielińska 1952-1965, Irena Antoń 1965-1966, Wanda Zegzda 1966-1969, Antonina Neznal 1969-1975, Stefan Mróz 1975-1982, Anna Siwik 1982-1988, Janusz Staszek 1988-1992, Halina Kociubińska 1992-1995, Teresa Kassube 1995-1998, Barbara Kozik 1998-2011, od 2011 r. Artur Franczak.

 *Zybert E.B.: Biblioteki pedagogiczne u progu reformy administracyjnej kraju ... i co dalej ? // PORADNIK BIBLIOTEKARZA . – 1999,   nr 4, s. 2-7

 


alt

 
Projektowanie stron internetowych