Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów – zestawienie bibliograficzne w wyborze

 1.   Diagnoza
Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2006
Sygnatura: cz63771/XXIA, 64691
  2.   Franczyk, Anna
Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli od programu do realizacji: propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych [...]potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2005. - 254,[1] s.- Książka zawiera CD-ROM
Sygnatura: 63324
  3.   Franczyk, Anna
Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli od programu do realizacji: propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych [...]potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 254, [1] s. - Książka zawiera CD-ROM
Sygnatura: 64425
  4.   Gomułka, Elżbieta
Diagnozowanie sytuacji wychowanków i ich rodzin / Elżbieta Gomułka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2008, nr 1,s. 13-17
Badania własne wśród wychowawców domów dziecka.
  5.   Grzelaczyk, Agnieszka
Diagnozujemy środowisko domowe ucznia / Agnieszka Grzelaczyk i in. // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 5,s. 35-36
  6.   Jarosz, Ewa
Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd. 2. - Katowice : Wydaw.UŚ, 2002. - 116,[1] s.
Diagnozowanie sytuacji dziecka w rodzinie i szkole.
Sygnatura: cz60843/XXI
  7.   Jarosz, Ewa
Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2006. - 428, [1] s.
Sygnatura: cz63255/XXI, 63954, 63955, 63995
  8.   Jastrząb, Jadwiga
Diagnoza nauczycielska w edukacji wczesnoszkolnej / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 9, s. 14-20
Typologia diagnozy, techniki diagnostyki nauczycielskiej.
  9.   Jastrząb, Jadwiga
Dostosowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 9, s. 3-10
  10.   Karwala, Małgorzata
Diagnoza potrzeb wychowawczych / Małgorzata Karwala, Irena Małecka // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 12, s. 17, 18
  11.   Koźniewska, Elżbieta
Diagnoza przedszkolna / Elżbieta Koźniewska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2009, nr 8, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 5-11
  12.   Niemierko, Bolesław
Horyzonty diagnostyki edukacyjnej / Bolesław Niemierko // EDUKACJA. - 2006, nr 1, s. 5-25
  13.   Niemierko, Bolesław
Diagnostyka edukacyjna / Bolesław Niemierko // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 2, s. 6-9
  14.   Niemierko, Bolesław
Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 363, [1] s.
Sygnatura: cz65220/XXV
  15.   Olechowska, Agnieszka
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów / Agnieszka Olechowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 1, s. 28-30
Praktyczny przykład zdefiniowania potrzeb ucznia klasy pierwszej.
  16.   Ostaszewski, Krzysztof
Obszary diagnozy w szkole / Krzysztof Ostaszewski, Anna Borucka // REMEDIUM. - 2005, nr 9, s. 1-3
Diagnoza środowiska szkolnego prowadzona na rzecz szkolnego programu profilaktyki.
  17.   Pleskot, Mirosława
Przykład arkuszy diagnozy pedagogicznej dla dzieci w wieku 6-10 lat / Mirosława Pleskot // MERITUM. - 2006, nr 1, s.21-27
  18.   Podleśna, Iwona
Praca pedagogiczno-terapeutyczna z uczniem uzależnionym / Iwona Podleśna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 10-11,s. I-II wkładka
  19.   Skibicka, Violetta
Diagnozy wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdnicy / Violetta Skibicka, Elżbieta Klimkowska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2001, nr 5, s. 31-34
Arkusz monitoringu dotyczący przeciwdziałania wagarom.
  20.   Skirmuntt, Grażyna
Wstępna diagnoza edukacyjna / Grażyna Skirmuntt // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 2, s. 22-21
Przykład testu diagnozującego z biologii dla uczniów klas 1 szkół ponadgimnazjalnych.
  21.   Sobolewska, Maria
Testy i sprawdziany osiągnięć szkolnych w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym : przewodnik metodyczny / MariaSobolewska. - Warszawa : CMPP-P, 2004. - 96 s.
Sygnatura: cz62441/XXI
  22.   Sokołowska, Maria
Diagnoza w doświadczeniach Szkół Promujących Zdrowie / Maria Sokołowska // REMEDIUM. - 2005, nr 9, s. 8-9
  23.   Sołtys, Danuta
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej / Danuta Sołtys, Maria Krystyna Szmigel. - Kraków : Wydaw."Zamiast Korepetycji", 1999. - 85 s.
Sygnatura: cz59640/XXV, 59641, 59642
  24.   Uczenie
Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela : XIV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Opole, 26-28 września 2008 r. / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigel. - Kraków : Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2008. - 656 s.
Sygnatura: 64887
  25.   Uczenie
Uczenie się i egzamin w oczach uczniów : XIII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Łomża, 5-7 października 2007 / pod red. Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel. - Kraków : Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2007. - 703 s.
Sygnatura: 64886
  26.   Wójtowicz, Bożena
Diagnoza edukacyjna w geografii : wyniki badań / Bożena Wójtowicz, Grażyna Barwinek // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2007, nr 1, s. 33-36


Diagnoza psychologiczna


  1.   Bieleń, Barbara
Diagnoza psychopedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej / Bieleń Barbara // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 1993,nr 8, s. 329-332
  2.   Diagnoza
Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2006. - 115, [1] s.
Sygnatura: cz63771/XXIA, 64691
  3.   Dziecko
Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : Ofic.Wydaw."Impuls", 2001. - 154,[2] s.
Sygnatura: cz60565/XXIA
  4.   Dziecko
Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Ofic.Wydaw."Impuls", 2005. - 154,[2] s.
Sygnatura: 62724
  5.   Forma, Paulina
O rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych / Paulina Forma // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 4, s. 32-36
  6.   Głowacka, Elżbieta
Artediagnoza : psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych / Elżbieta Głowacka. - Kraków : Wydaw. UJ, 2006. - 130 s.
Sygnatura: 63635
  7.   Jaworowska, Aleksandra
Dostępność testów psychologicznych i kwalifikacje osób je stosujących / Aleksandra Jaworowska // PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAOGICZNEGO. - 1999, nr 2, s. 21-26
  8.   Kozak, Wioletta
Przeprowadzanie diagnozy psychologicznej : test postaw twórczych / Wioletta Kozak // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 3,s. 19-24
  9.   Ławicka, Joanna
Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2007, nr 4, s. 296-305
  10.   Niedoba, Mariola
Diagnoza funkcjonalna podstawą programu stymulacji rozwoju / Mariola Niedoba // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 3,s. I-VIII wkładka
  11.   Paluchowski, Władysław Jacek
Diagnoza psychologiczna : proces, narzędzia, standardy / Władysław Jacek Paluchowski. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2007. - 238 s.
Sygnatura: cz64124/XX
  12.   Pomoc
Pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie : materiały z sympozjum ...30.09.2000 / pod red.Małgorzaty Święcickiej. - Wwa : CMPPP MEN, 2001. - 95 [1] s.
Sygnatura: 60115
  13.   Psychospołeczne
Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 398 s.
Sygnatura: cz62081/XXIA, 62239
  14.   Pustelnik, Józef
Karta rozwoju osobowego narzędziem pomocnym w diagnozie i optymalizowaniu osobowości / Józef Pustelnik // LIDER. -2007, nr 3, s. 27-29
  15.   Rybska-Klapa, Jolanta
O potrzebie działań diagnostycznych i terapeutycznych w szkole podstawowej / Jolanta Rybska-Klapa. -. - Bibliografia // EDUKACJA. - 2002, nr 3, s. 76-84
  16.   Rysunek
Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych / red.Mariola Łaguna, Bogusława Lachowska. - Lublin : Tow.Naukowe KUL, 2003. - 233 s.
Sygnatura: 61475
  17.   Słysz, Anna
Diagnozowanie w psychoterapii Gestalt / Anna Słysz // GESTALT. - 2008, nr 1/2, s. 8-23
  18.   Taraszkiewicz, Małgorzata
Inteligencja emocjonalna w szkole / Małgorzata Taraszkiewicz // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 1, s. 125-129
M. in. arkusz dla nauczycieli i rodziców do diagnozy inteligencji emocjonalnej dzieci młodszych.
  19.   Tatarowicz, Jan
Metodyka i pragmatyka psychologicznej diagnozy resocjalizacyjnej / Jan Tatarowicz, Małgorzata Kummant // PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAOGICZNEGO. - 1999, nr 2, s. 9-20
  20.   Trzebińska, Ewa
Po czym poznać drugiego człowieka / Ewa Trzebińska ; rozm. Małgorzata Fajkowska // CHARAKTERY. - 2006, nr 9, s. 52-54
Na czy polega diagnoza psychologiczna, jakie błędy są popełniane podczas diagnozy.


Sierpień, 2009      Oprac. Alina Patena
      Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw
      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
      Nowy Sącz
Źródło – katalogi i kartoteki PBW
Ilość opisów – 46
Zasięg chronologiczny – 1999-2009

<--powrót

 
Projektowanie stron internetowych