Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Biblioterapia : zestawienie bibliograficzne materiałów dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu

Układ działów:

I. Biblioterapia zagadnienia różne - poz. 1-103
II.
Biblioterapia : scenariusze zajęć - poz. 104-167
III. Programy biblioterapeutyczne – poz. 168-185
IV.
Teksty biblioterapeutyczne – poz. 186-236

I. Biblioterapia :  różne  zagadnienia

1. Andrzejewska, Agnieszka
Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych / Agnieszka Andrzejewska  // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 2001, nr 1, s. 29-31 

2. Baum, Ewa
Terapia zajęciowa / Ewa Baum. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008
Sygnatura : cz64781, 64778-64780, 65020

3. Beszczyńska, Zofia
Książka dla chorego / Zofia Beszczyńska // Guliwer .-1997 nr 2 s. 44-45

4. Błaszczyk-Smolec 
Edukacja czytelnicza a biblioterapia / Aneta Błaszczyk-Smolec // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 6, s. 4-5 
Rola biblioterapii w bibliotece szkolnej.

5. Berke, Gabriela
Z warsztatu biblioterapeuty / Gabriela Berke // BIBLIOTERAPEUTA. - 2009, nr 4, s. 17-20
Literatura dla więźniów.

6. Biblioterapia
Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - 182,[1] s.
Sygnatura: 62829

7. Biblioterapia
Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 263, [2] s.
Sygnatura: 62631

8. Borecka, Irena
Biblioterapia w szkole : poradnik dla bibliotekarzy / Irena Borecka. - Legnica : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli , 1998. - 127 s.
Sygnatura: cz57779/XXVIII, 57780

9. Borecka, Irena
Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla  nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka. - Wałbrzych : Wydaw.UNUS, 2002. - 165,[3] s.
Sygnatura: cz60763/XXVIII, 62216

10. Borecka, Irena
Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik / Irena Borecka. - Wwa : Wydaw. SBP, 2001. - 143,[1] s.
Sygnatura: cz60532/XXVIII, 60533, 60534

11. Borecka, Irena
Elementy biblioterapii w domach dziecka / Irena Borecka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE . - 1995 nr 9 s. 25-27

12. Borecka, Irena
O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii / Irena Borecka // BIBLIOTEKARZ. – 2000, nr  7/8 s. 31-33

13. Borecka, Irena
O zawodzie i doskonaleniu zawodowym biblioterapeuty / Irena Borecka // BIBLIOTEKARZ . -2 001,  3 s. 11-12

14. Bukowska, Iwona
Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne? / Iwona Bukowska  // PORADNIK   BIBLIOTEKARZA. – 1998, nr 6, s. 22 – 23

15. Chmielewska, Olga 
Biblioterapia / Olga Chmielewska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 10, s. 29-31
Funkcje biblioterapii.

16. Chojnacka, Katarzyna  
Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 2, s. 23-27

17. Cyrklaff, Magdalena 
Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD / Magdalena Cyrklaff // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 1, s. 3-5

18. Czajkowski, Franciszek  
Dysleksja jest wszędzie : co zatem robi twoja biblioteka? / Franciszek Czajkowski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2002, nr 9, s. 15-17
Działanie placówek bibliotecznych na rzecz osób z dysleksją.

19. Czajkowski, Franciszek 
Ku bibliotekom bez barier dla osób z niepełnosprawnościami : refleksje na marginesie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Cz. 1 / Franciszek Czajkowski //  PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 6, s. 3-6

20. Czechowski, Jan
Powierzanie sobie zadań mających na celu dobro cudze : o wychowawczej roli literatury / Jan Czechowski // WYCHOWANIENA CO DZIEŃ. - 2009, nr 10/11, s. V-VIII

21. Czerwińska, Małgorzata  
Czytelnictwo a biblioterapia / Małgorzata Czerwińska // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 8, s. 70-72
M.in. recenzja poradnika "Biblioterapia w praktyce" pod red. Eweliny Koniecznej.

22. Czernianin, Wiktor  
Film jako narzędzie terapeutyczne w biblioterapii / Wiktor Czernianin // BIBLIOTERAPEUTA. - 2007, nr 1, s. 1-5

23. Czernianin, Wiktor
Teoretyczne podstawy biblioterapii / Wiktor Czernianin. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2008. - 141 s.
Sygnatura: cz65115/XXVIII

24. Czesiu-Przybył, Iwona
Czym jest bajkoterapia / Iwona Czesiu-Przybył // BIBLIOTERAPEUTA. - 2011, nr 4, s. 12-16

25. Czeszak-Godula, Maria 
Zanim postawisz złą ocenę / Maria Czeszak-Godula // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 4, s. 15-18
Opis przypadku dwóch uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu. Pomoc nauczyciela przy zastosowaniu biblioterapii.

26. Danielewicz, Agnieszka 
Czytam, bawię, uczę ... / Agnieszka Danielewicz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 10, s. 32-36

27. Dettlaff-Lubiejewska, Katarzyna 
Aktywna jesień życia - rola bibliotek w aktywizacji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska  // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 7/8, s. 18-19
Projekt dla osób starszych realizowany w bibliotece.

28. Drieszer, J.N.  
Znaczenie potrzeb, motywacji i preferowanych przez jednostkę wartości w biblioterapii / J.N.Drieszer // BIBLIOTERAPEUTA. -  2007, nr 2, s. 8-14

29. Dudzikowska, Małgorzata 
O biblioterapii reminiscencyjnej / Małgorzata Dudzikowska, Ewa Tomasik // SZKOŁA SPECJALNA. - 1998, nr 4, s. 279-284 

30. Dybel-Trzebiatowska, Hanna  
Nie chrońmy kanionów przed wichurami : kilka słów o fantasy terapii / Hanna Dybel-Trzebiatowska // GULIWER. - 2003,nr 4, s. 12-15

31. Eichelberger, Wojciech 
Książki, które leczą / Wojciech Eichelberger; rozm. przepr. Magdalena Malejczyk // CHARAKTERY. - 2001, nr 10, s. 42-43
Wartości biblioterapeutyczne powieści "Alchemik".

32. Ellwart, Barbara 
Leczenie książką / Barbara Ellwart // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2004, nr 7, s. 13-14

33. Graczyk, Agnieszka
Biblioterapia : zestawienie bibliograficzne / Agnieszka Graczyk // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2010, nr 2, s. 23-24

34. Hajnisz, Elżbieta
Bibliografia prac : Wanda Kozakiewicz [i] Irena Borecka / Elżbieta Hajnisz, Dorota Szczęśniak // BIBLIOTERAPEUTA. -2008, nr 2, s. 21-27

35. Ippoldt, Lidia
Kiedy muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt  // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2009, nr 3, s. 33-37

36. Ippoldt, Lidia
Książka pomaga / Lidia Ippoldt  // GULIWER . - 1998 nr 2 s. 32-34

37. Ippoldt, Lidia
Potrzeba biblioterapii w środowisku bibliotekarzy i nauczycieli - analiza badań ankietowych / Lidia Ippoldt  // BIBLIOTERAPEUTA. - 2009, nr 3, s. 24-28

38. Jakutajć-Zalewska, Agnieszka
Lecznicza moc lektury : słowo o biblioterapii / Agnieszka Jakutajć-Zalewska // GULIWER. - 2008, nr 2, s. 118-129

39. Kamińska, Sylwia  
Warto czytać "Biblioterapeutę"! / Sylwia Kamińska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 3, s. 19-20

40. Krasoń, Katarzyna
Baśniowa terapia / Katarzyna Krasoń  // Guliwer. – 1998, nr 3, s. 37 -  39

41. Konieczna, Ewelina J.
Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. - Wyd. 2 popr.. - Kraków : Ofic.Wydaw."Impuls", 2004. - 157,[3] s.
Sygnatura: 62462, 61613, 61614

42. Konieczna, Ewelina Justyna
Biblioterapia pedagogiczna / Ewelina Justyna Konieczna  // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2003, nr 1, s. 30-33. - Bibliografia

43. Kowalska, Małgorzata
Zastosowanie biblioterapii dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Kowalska // BIBLIOTERAPEUTA. - 2009, nr 4, s. 14-17

44. Kozakiewicz, Wanda
Sacrum w biblioterapii / Wanda Kozakiewicz  // BIBLIOTEKARZ. – 1991, nr 9, s. 15 – 16

45. Kramarczyk, Ewa 
Bajki szczególne, bajki terapeutyczne / Ewa Kramarczyk // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 10, s. 10-13

46. Kruszewski, Tomasz
Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", 2006. - 188 s.
Sygnatura: 63707

47. Kruszewski, Tomasz
Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 3,s. 6-8

48. Kruszewski, Tomasz
Książka jako narzędzie terapeutyczne / Tomasz Kruszewski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . – 1999, nr 1/2 s. 12-13

49. Kruszewski, Tomasz 
Książka w życiu osób uzależnionych od narkotyków : (na podstawie badań własnych) / Tomasz Kruszewski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2001, nr 11, s. 9-13
Rola książki w życiu osób uzależnionych i w procesie ich leczenia z nałogu.

50. Kruszewski, Tomasz
Terapeutyczny charakter książki / Tomasz Kruszewski // NOWE  KSIĄŻKI .- 2000 nr 1,  s. 78-79

51. Kruszewski, Tomasz
Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych / Tomasz Kruszewski. - // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2000, nr 1, s.45-47

52. Kruszewski, Tomasz
Terapia słowa / Tomasz Kruszewski // PROBLEMY  ALKOHOLIZMU. - 2 001 nr 1, s. 12-13

53. Kruszewski, Tomasz  
Założenia ukierunkowanego czytelnictwa w świetle rozważań nad definicją biblioterapii / Tomasz Kruszewski // PRZEGLĄ DBIBLIOTECZNY. - 2005, nr 1, s. 40-48

54. Kruszewski, Tomasz Maciej
Biblioterapia - idee i praktyka / Tomasz Maciej Kruszewski // BIBLIOTEKARZ . -  2000 nr 3, s. 16-19

55. Krzemieniecki, Leon Andrzej
Repetytorium z eksplikacji mitów (wyobraźnia i terapeutyczny dialog) / Leon Andrzej Krzemieniecki // BIBLIOTERAPEUTA. - 2011, nr4, s. 1-4

56. Krzyśka, Sławomir Maciej 
Terapeutyczne aspekty poezji / Sławomir Maciej Krzyśka // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 8, s. 61-66
Badania własne.

57. Książka
Książka w działalności terapeutycznej : praca zbiorowa / red. merytor. Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1997. - 97, [3] s.
Sygnatura: cz57749/XXVIII

58. Książki
Książki, które pomagają żyć : rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej : materiały z ogólnopolskiego seminarium w Ustroniu-Zawodziu, 7-9 czerwca 1999 r. / oprac. Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. - 112, [3] s.
Sygnatura: 58825

59. Kuśpit, Małgorzata  
Arteterapia / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2003, nr 3, s. 6-7
Istota arteterapii, muzykoterapia, choreoterapia, teatroterapia, biblioterapia.

60. Kuśpit, Małgorzata
Opowieści w edukacji i terapii / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2003, nr 11, s. 14-15
Rola bajek i opowiadań terapeutycznych, wskazówki dla rodziców.

61. Kwiatkowska, Agnieszka 
Edukacyjne i terapeutyczne walory poezji Ewy Szelburg-Zarembiny / Agnieszka Kwiatkowska // GULIWER. - 2003, nr 1, s.35-43

62. Leśniak, Alicja
Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia - czyli parę słów o biblioterapii / Alicja Leśniak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 6, s. 10-11
Rola biblioterapii w pracy pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza z dziećmi i młodzieżą.

63. Lisowska-Kożuch, Urszula
Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży : [scenariusze]/ Urszula Lisowska-Kożuch // BIBLIOTERAPEUTA. - 2011, nr 3, s. 7-36

64. Łaba, Agnieszka
Podstawy biblioterapii w pracy z lekko upośledzoną młodzieżą z obszarów niedostosowania społecznego / Agnieszka Łaba // PEDAGOGIKA PRACY. – 2007, T. 51, s. 156-163

65. Matras-Mastalerz, Wanda
Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2009, nr 6, s. 36-39

66. Matras, Wanda
Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras // BIBLIOTERAPEUTA. - 2007, nr 4, s. 2-8

67. Milewska, Inka
Biblioterapia a ergonomia / Inka Milewska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2002, nr 10, s. 7-9

68. Miszczuk, Roman
Czytelnictwo i biblioterapia w szkołach szpitalnych Warszawy // BIBLIOTEKARZ. – 1991, nr 10, s. 15 – 17

69. Modrzejewska-Świgulska, Monika
Terapeutyczny wymiar narracji / Monika Modrzejewska-Świgulska // REMEDIUM. - 2008, nr 10, s. 21-23

70. Molicka, Maria
Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 40 – 44

71. Molicka, Maria
Bajka terapeutyczna / Maria Molicka // REMEDIUM. - 2002, nr 7/8, s. 18-19

72. Molicka, Maria
Bajki na lęki / Maria Molicka // CHARAKTERY. - 2002, nr 12, s. 31-32
Rola bajkoterapii, przykłady.

73. Molicka, Maria
Bajkoterapia : o  lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, 2002. - 222 s.
Sygnatura: 60768, 60779

74. Molicka, Maria
Bajki terapeutyczne / Maria Molicka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 2, s. 73-78
Bajki terapeutyczne, relaksacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne.

75. Molicka, Maria
Baśniowa terapia / Maria Molicka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 4, s. 63-71
Metoda biblioterapii, bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne. Przykłady zastosowań.

76. Molicka, Maria
Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi cz. II / Maria Molicka // REMEDIUM. - 2005, nr 4, s. 8-9

77. Niedźwiecka, Maria
Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego // SZKOŁA SPECJALNA. – 2000, nr 4, s. 211 – 214

78. Och, Katarzyna 
Rola bajki w edukacji / Katarzyna Och // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, nr 10, s. 594-597
Bajka a rozwój poznawczy, bajka jako narzędzie wychowawcze, konspekt.

79. Ossowski, Roman
Biblioterapia niepełnosprawnych / Roman Ossowski  // BIBLIOTEKARZ. – 1991, nr 1, s. 17 – 20

80. Pietrzykowska, Lilla 
Propozycje literatury wspierającej : zestawienie bibliograficzne / Lilla Pietrzykowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2005, nr 2, s. 29-31

81. Pytka, Marta 
Bajka, bajkoterapia, wychowanie... / Marta Pytka // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2002, nr 4, s. 38-42

82. Sachalińska, Ewa
Biblioterapia może pomóc : [zestawienie bibliograficzne w wyborze] // BIBLIOTEKA W SZKOLE.  – 2002, nr 2, s. 27

83. Seroczyński, Ryszard  
Książki dla więźniów / Ryszard Seroczyński // PORADNIK  BIBLIOTEKARZA. - 2005, nr 3, s. 23-26

84. Suska, Agnieszka 
Terapeutyczna funkcja tekstów religijnych w opiece nad umierającymi / Agnieszka Suska // BIBLIOTERAPEUTA. - 2007, nr 1, s. 6-8

85. Szczepaniak, Paweł
Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej / Paweł Szczepaniak // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2009, nr 3/4, s.26-34

86. Szefler, Elżbieta
Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // PROBLEMY
OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2010,nr 8, s. 35-47

87. Szeliga, Katarzyna
Historia Guziołka czyli jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii [..] dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 123, [1] +CD
Sygnatura: 62679

88. Szeliga, Katarzyna  
Lecznica dla duszy / Katarzyna Szeliga // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 10, s. 22-27

89. Szlachta, Wanda 
Biblioterapia jako forma psychicznego wsparcia / Wanda Szlachta // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2002, nr 5, s. 13-14

90. Szlachta, Wiesława 
Czytelnictwo grup specjalnych / Wiesława Szlachta // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2002, nr 10, s. 24-25

91. Szulc, Wita 
Bajki nie-bajki i bajkoterapia / Wita Szulc // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, nr 6, s. 5-11

92. Szulc, Wita
Biblioterapia – model polski / Wita Szulc // BIBLIOTEKARZ. – 1991, nr 7 – 8, s. 19 – 22

93. Szulc, Wita
O rzetelną bibliografię biblioterapii / Wita Szulc // BIBLIOTEKARZ. - 2000 nr 12 s. 13-16

94. Świerczyńska, Mariola
Biblioterapia : szkolenie dla nauczycieli / Mariola Świerczyńska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 12, s. 13-15

95. Tomasik, Ewa
Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej / Ewa Tomasik ; [poszczeg. tematy w rozdz. napisali Elżbieta Barbara Zybert i in.]. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej , 1994. - 197 s.
Sygnatura: cz55575/XXVIII

96. Tomasik, Ewa
Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : (podsumowanie programu z lat 1989 – 1996) / Ewa Tomasik // SZKOŁA SPECJALNA. – 1998, nr 1, s. 16 – 20

97. Tomasik, Ewa
Możliwości zastosowania biblioterapii względem osób starszych / Ewa Tomasik // Roczniki Pedagogiki Specjalnej .- T. 8 . - (1997) s. 286-296      T. wyc. 2 / 34

98. Tomasik, Ewa
Zastosowanie biblioterapii w grupie dzieci niewidomych / Ewa Tomasik // BIBLIOTEKARZ. – 1992, nr 7 – 8, s. 22 – 24, 29

99. Wyględowska, Emilia
Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia Wyględowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2010, nr 6, s. 12-14
Studium przypadku.

100. Zawadzka, Renata   
Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku / Renata Zawadzka  // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 5, s. 16
Dotyczy szkoły podstawowej.

101. Zierkiewicz, Edyta
Patografie : nowe zjawisko na polskim rynku? / Edyta Zierkiewicz // BIBLIOTERAPEUTA. - 2011, nr 3, s. 1-3

102. Zybert, Barbara
Biblioterapia w pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie / Barbara Zybert // BIBLIOTEKARZ. – 1992, nr 1, s, 16 – 19

103. Zybert, Barbara
Eksperyment biblioterapeutyczny wśród niedostosowanych społecznie / Barbara Zybert // BIBLIOTEKARZ. – 1992, nr 9, s. 14 - 16

II. Biblioterapia : scenariusze zajęć

104. Borecka, Irena  
Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne / Irena Borecka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 1, s. 41-42
Scenariusz zajęć dla osób starszych.

105. Borowiec, Barbara   
Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza „Rupaki” Danuty Wawiłow / Barbara Borowiec //  NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2006/2007, nr 2, s. 45-56
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych „Ciemnego pokoju nie trzeba się bać”- dla dzieci 4-7 lat.

106. Borowska, Anna
Przezorność i uczynność : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Anna Borowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 11, s. 14

107. Bot, Jolanta
Terapia bajką / Jolanta Bot // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2008, nr 5, s. 53-56
Scenariusz zajęć „Żegnajcie nocne strachy” na podstawie tekstu terapeutycznego Aliny Lenczewskiej.

108. Bukowska, Iwona
Oswajać lęki / Iwona Bukowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2009, nr 9, s. 33-38
Scenariusz zajęć „Mój kumpelek”- eliminowanie lęku przed nowym środowiskiem, pielęgnowanie przyjaźni.

109. Cyrklaff, Magdalena 
Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2007, nr 6, s. I-III wkładka
Konspekt zajęć dla kl. 6 szk. Podst. lub 1 gimnazjum. Temat: „Magiczny świat książek” (na podst. książki „Magiczna biblioteka Boike Boiken”).

110. Diduszko, Hanna
Gdy sen nie chce przyjść...scenariusz lekcji bibliotecznej / Hanna Diduszko, Dorota Lemańska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2010, nr 7/8, s. 50-51

111. Franaszczuk-Truszkowska, Marta
Biblioterapia dla klas 4 - 6 szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006. - 103 s. ; 21 cm. - Bibliografia.
Sygnatura: cz65294/XXVIII, 65295, 65125

112. Franaszczuk-Truszkowska, Marta  
Program "Jak dobrze być razem" : wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 1/2, s. I-III

113.  Gajek, Grażyna
Wysyłaj ludziom eksperymentalne sygnały dobra : scenariusz na podstawie frag. powieści Małgorzaty Musierowicz "Kwiat kalafiora" / Grażyna Gajek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 6, s. 18-19

114. Gajek, Grażyna
Haiku - słowa-motyle, słowa-kropelki rosy, słowa-szum strumyka : przykład poezjoterapii / Grażyna Gajek // BIBLIOTEKAW SZKOLE. - 2008, nr 4, s. 13-14
Dla kl. 5 i 6 szk. podst.

115. Gajek, Grażyna
Na niepowodzenia w szkole – magiczna moc bajkoterapii / Grażyna Gajek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2008, nr 5, s. 15-16
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem „Bajki o mróweczce” Marii Molickiej.

116. Gielciak, Urszula 
Książka – moja Arkadia, kraina szczęścia : propozycja pozalekcyjna zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w bibliotece szkolnej / Urszula Gielciak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2001, nr 10, s. 18-19
Scenariusze dotycz. M.in. zaakceptowania samego siebie, poznania własnego „ja”, potrzeby właściwego zagospodarowania własnego wolnego czasu.

117. Gromek, Renata
Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009, nr 12, s. 6-7

118. Gromek, Renata
Rozmowa z innymi : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009, nr 12, s. 6-7

119. Halicka, Mariola   
Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Mariola Halicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2006, nr 10, s. 18-19

120. Ippoldt, Lidia
Bajka terapeutyczna w pracy z przedszkolakami : [scenariusze zajęć] / Lidia Ippoldt // BIBLIOTERAPEUTA. - 2001, nr 4, s. 4-6

121. Ippoldt, Lidia
Kiedy muszę nauczyć się żyć – biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2009, nr 3, s. 33-37
Scenariusz dotyczący samoakceptacji.

122. Ippoldt, Lidia
Wartość terapeutyczna lektur szkolnych / Lidia Ippoldt // BIBLIOTERAPEUTA. – 2007, nr 4, s. 14-20
Przykładowe scenariusze zajęć w oparciu o lektury szkolne na wszystkich etapach nauczania.

123. Jamka, Magdalena
Niezgoda rujnuje, zgoda buduje : scenariusz zajęć dla klasy V szkoły podstawowej / Magdalena Jamka // WYCHOWAWCA. -2010, nr 3, s. 26-28

124. Janeczko-Witkowska, Krystyna  
Pokonywanie słabości : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko-Witkowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2005, nr 9, s. 39-40

125. Janeczko-Witkowska, Krystyna    
Jak radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko-Witkowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2006, nr 11, s. 35-36

126. Janeczko-Witkowska, Krystyna
Ja też coś potrafię / Krystyna Janeczko-Witkowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2010, nr 10, s. 41-42
Dla dzieci 8-9 lat.

127. John, Katarzyna
Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 12, s. 16
Na podst. baśni "Brzydkie kaczątko" Andersena.

128. John, Katarzyna
Księżniczka na ziarnku grochu : czyli o prawdzie w życiu ; Igła do cerowania : czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości / Katarzyna John // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009, nr 12, s. 14-15

129. Jurek, Agnieszka
Scenariusze zajęć z elementami biblioterapii / oprac. Agnieszka Jurek i Jolanta Obrzut. - Nowy Sącz : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2008. - 37, [29] s. : rys. ; 30 cm. - ISBN (brak)
Sygnatura: cz8865Br/XXVIII, 8866Br

130. Kajl-Jankowska, Teresa
Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych  / Teresa Kajl-Jankowska // BIBLIOTEKA WSZKOLE. - 2008, nr 12, s. 17
Dla szk. ponadgimnazjalnej.

131.Kasprzyk, Ewa
Sprostać nieznanemu, czyli o odwadze bycia sobą : scenariusz zajęć / Ewa Kasprzyk // BIBLIOTERAPEUTA. - 2013, nr 3, s. 7-18

132. Kowalska, Marlena
Nie szata zdobi człowieka : [scenariusz]/ Marlena Kowalska // BIBLIOTERAPEUTA. - 2010, nr 3, s. 11-14
 
133. Kwiatkowska, Renata
Integracyjne zabawy / Renata Kwiatkowska // POLONISTYKA : Nauczaj lepiej. - 2008, nr 2, s. 42-44
Zabawy integracyjne zrealizowane podczas zajęć pozalekcyjnych. Wykorzystano wiersz Tuwima "Rzepka".

134. Lachowska, Edyta
"Każdy z nas jest inny" / Edyta Lachowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2010, nr 10, s. 39-41
Zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

135. Laskowska, Joanna Maria
Mam prawo odnaleźć własne imię : scenariusz zajęć biblioterapii / Joanna Maria Laskowska // ARTETERAPIA. - 2009, nr 4, s. 16-18

136. Laskowska, Joanna Maria
Chcę być sobą, więc muszę wiedzieć, kim jestem : scenariusz zajęć biblioterapii / Joanna Maria Laskowska // ARTETERAPIA. - 2009, nr 3, s. 5-7

137. Laskowska, Joanna Maria
Pochwała dodaje skrzydeł : scenariusz zajęć biblioterapii / Joanna Maria Laskowska // ARTETERAPIA. - 2009, nr 3, s.8-11

138. Lejowska, Ewa   
„Baśniowe spotkania” w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o obniżonych możliwościach intelektualnych / Ewa Lejowska, Jan  elczak // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2008, nr 2, s. 9-12
Przykładowy scenariusz na podst. bajki „Księżniczka na ziarnku grochu”.

139. Lisowska-Kożuch, Urszula
Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży : program zajęć biblioterapeutycznych / Urszula Lisowska-Kożuch // BIBLIOTERAPEUTA. - 2011, nr 3, s. 3-6

140. Lubos, Adam   
Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Adam Lubos // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2006, nr 10, s. 19

141. Łukaszewska, Maria
Wpływ arteterapii na osobowość i emocje ucznia szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Łukaszewska // BIBLIOTERAPEUTA. - 2007, nr 1, s. 9-19
Cykl zajęć dla uczniów.

142. Magdziarek, Bogumiła
Kolorowy zamek Lukrecji : scenariusz zajęć / Bogumiła Magdziarek // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2010, nr 7/8, s. 53-54

143. Maklakiewicz, Violetta
Dobro i zło - odwieczna walka : propozycja zajęć dla sześciolatków / Violetta Maklakiewicz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 3, s. V-VII

144. Masłowska, Lucyna
Lustereczko, powiedz przecie…:  zabawy i gry dydaktyczne : scenariusz zajęć na podstawie wiersza Czesława Janczarskiego „Magiczne lusterko” / Lucyna Masłowska, Anna  aterman // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 12, s. 23
Zajęcia terapeutyczne (45 min) uświadamiające dzieciom będącym w grupie różnorodność stanów psychicznych, uczuć, nastrojów.

145. Molenda-Bieniecka, Jolanta 
"Śladami Nini" / Jolanta Molenda-Bieniecka // BIBLIOTERAPEUTA. - 2007, nr 2, s. 14-18
Dla gimnazjum lub liceum.

146. Mużydłowska, Helena
Roksana Jędrzejewska-Wróbel "Gębolud" : scenariusz zajęć "Wychowanie przez czytanie" / Helena Mużydłowska // BIBLIOTERAPEUTA. - 2010, nr 1, s. 18-20

147. Niewierska, Małgorzata : Nie jestem samotną wyspą / Małgorzata Niewierska // BIBLIOTERAPEUTA. - 2010, nr 4, s. 18-20 Scenariusz nt. nieśmiałości.

148. Pietrzykowska, Lilla
"Komputer nie jest realnym światem" : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej / Lilla Pietrzykowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2008, nr 5, s. 31-32

149. Pilch, Agnieszka
„Łapanie za słowa” czyli o biblioterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi Cz. 1 / Agnieszka Pilch // ARTETERAPIA. – 2009, nr 1, s. 24-25
Zajęcia w oparciu o wiersz J.Twardowskiego „Dwa jabłka”.

150. Pilch, Agnieszka
"Łapanie za słowa" czyli o biblioterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi Cz. 2 / Agnieszka Pilch // ARTETERAPIA. - 2009, nr 2, s. 11-15
Zajęcia z wykorzystaniem wierszy Iłłakowiczównej, Tuwima oraz bajek.

151. Pytel, Jolanta
Anoreksja - wróg nr 1 nastolatek : zajęcia biblioterapeutyczne / Jolanta Pytel // BIBLIOTEKA SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2009, nr 3, s. 14-15

152. Rudnicka, Małgorzata
To nie chluba zgrywać samoluba : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Małgorzata Rudnicka // BIBLIOTERAPEUTA. -2009, nr 4, s. 12-14

153.Rzyczkowska, Marcjanna
Nie oceniaj książki po okładce, czyli o tolerancji : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Marcjanna Rzyczkowska // BIBLIOTERAPEUTA. - 2013, nr 2, s. 30-32

154. Sadowska, Anna
Książki leczą / Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz // MERITUM. - 2008, nr 2, s. 55-58
M. in. konspekt zajęć "Wiosenna bajka".

155. Sarti, Barbara Beata
Czy zawsze warto być posłusznym? : (scenariusz zajęć arteterapeutycznych dla klas IV-VI) / Barbara Beata Sarti // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2010, nr 9, s. 24-25

156. Scheffs, Krystyna
Moja rodzina "szczęśliwe gniazdo" czy wielka pustynia? : scenariusz zajęć dla III klasy  gimnazjum / Krystyna Scheffs // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2008, nr 11, s. 9

157. Sieradzka, Izabela
Hobbit, czyli tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne / Izabela Sieradzka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2006, nr 12, s. 22-23

158. Sikorska-Celejewska, Agnieszka
Walka z kompleksami : zajęcia biblioterapeutyczne / Agnieszka Sikorska-Celejewska // BIBLIOTEKA SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2008, nr 4, s. 14-16

159. Sitarz, Mariola
Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne / Mariola Sitarz, Anna Rogalska-Saramak, Katarzyna Pielak // BIBLIOTEKA SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2009, nr 6, s. 15-16

160.  Trella, Violetta
Zastosowanie komputera w biblioterapii / Violetta Trella, Katarzyna Wojciechowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2005, nr 7/8, s. 10-12
Przykład zajęć z biblioterapii dla dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej.

161. Widerowska, Maria
Warsztat biblioterapeuty / Maria Widerowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2008, nr 1, s. 34-37
M.in. konspekt zajęć warsztatowych: Tworzenie książki łatwej w czytaniu i książki zabawki.

162. Wilamowska, Ewa.
Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005. - 78 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 77-78.
Sygnatura: 65699

163. Wilczewska-Wojczyszyn, Maja
Każdy ma swojego stracha : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadania Eriki Meyer-Glitza "Reportaż Marcina" / Maja Wilczewska-Wojczyszyn // BIBLIOTERAPEUTA. - 2010, nr 3, s. 14-16

164. Wójtowicz, Mirosława
Biblioterapeutyczne wspomaganie uczniów z dysleksją / Mirosława Wójtowicz // BIBLIOTERAPEUTA. - 2010, nr 1, s. 9-17
Scenariusz : kompleksy Ani Shirley.

165. Wójtowicz, Mirosława
Biblioterapeutyczne wspomaganie ucznia nie tylko z dysleksją : scenariusze zajęć / Mirosława Wójtowicz // BIBLIOTERAPEUTA. - 2010, nr 2, s. 9-17
Temat : Samotność Aurelii, zajęcia na podst. frag. Tekstu M.Musierowicz  „Opium w rosole”.

166. Wójtowicz, Mirosława
Zmartwienie Ewy / Mirosława Wójtowicz // BIBLIOTERAPEUTA. - 2010, nr 3, s. 7-10
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych mający na celu zwalczanie uczucia bezradności i lęku w trudnych sytuacjach życiowych.

167. Wyględowska, Emilia
Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 9, s. 14-15

168. Wyględowska, Emilia
Co to znaczy opiekować się kimś? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 11, s. 11-12

169. Zybura, Urszula
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Urszula zybura // BIBLIOTERAPEUTA. - 2011, nr4, s. 10-12 temat : W Kałamarzu.

170.Żółtaszek, Małgorzata
Pozytywne relacje : (scenariusze dwóch zajęć z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszklonymi / Małgorzata Żółtaszek // BIBLIOTERAPEUTA. - 2013, nr 4, s. 39-42


III. Biblioterapia - programy

171. Ambroży, Joanna
"Razem przeciw agresji" program profilaktyczno-wychowawczy przeciwdziałania agresji z elementami biblioterapii dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych / Joanna Ambroży // BIBLIOTERAPEUTA. - 2013, nr 2, s. 16-26

172. Białoń-Siuda, Alicja  
Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 5, s. 20-21

173. Borecka, Irena
Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów / Irena Borecka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2008, nr 6, s. 29-32

174. Bukowska, Iwona
Śmierć i rozstania : program biblioterapeutyczny / Iwona Bukowska // BIBLIOTERAPEUTA. - 2009, nr 1, s. 6-26
Program dla dzieci  w wieku 7-10 lat.

175. Chachuła, Maria 
Każdy z nas jest wyjątkowy : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Maria Chachuła // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 11, s. 8-10

176. Gajek, Grażyna
Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej /Grażyna Gajek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 4, s. 10-12

177. Hajzak, Hanna
Biblioterapia w pracy wychowawczej z grupą dzieci w wieku przedszkolnym / Hanna Hajzak // BIBLIOTERAPEUTA. - 2010, nr 4, s. 1-18 [zawiera program biblioterapeutyczny dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne]

178. Jasiak, Elżbieta
Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym / Elżbieta Jasiak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009, nr 12,s. 11-13
Adresatem działań był uczeń klasy I liceum ogólnokształcącego.

179. Kądziołka, Barbara
Program biblioterapeutyczny dla świetlicy pozaszkolnej / Barbara Kądziołka, Wanda Stasiuk // BIBLIOTERAPEUTA. - 2007,nr 3, s. 10-23

180. Kubiak, Danuta
Ja, ty, ona, my czyli o problemach wspólnego życia  / Danuta Kubiak // BIBLIOTERAPEUTA. - 2009, nr 2, s. 12-26
Program dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

181. Lejowska, Ewa   
"Baśniowe spotkania" w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o obniżonych możliwościach intelektualnych : [program] / Ewa Lejowska, Jan Fedczak // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2008, nr 2, s. 9-12

182. Pawełczak – Gedyk, Anna
O programie biblioterapeutycznym realizowanym w Ośrodku dla Niewidomych w Laskach // BIBLIOTEKARZ. – 1992, nr 7 – 8 , s. 29 – 30

183. Pogudz, Alicja
"My i inni" : program zajęć z elementami biblioterapii dla świetlicy pozaszkolnej / Alicja Pogudz, Katarzyna Grela // BIBLIOTERAPEUTA. - 2008, nr 4, s. 7-22

184. Potempska, Elżbieta
Rozwój empatii i kompetencji społecznych : program wychowawczo-terapeutyczny / Elżbieta Potempska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003. - 70 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr..
Sygnatura: cz9046Br/XXI, 9047Br

185. Sabiłło, Anna
Zielone banany są smaczne: program biblioterapeutyczny : twórcze warsztaty z elementami biblioterapii dla gimnazjalistów / Anna Sabiłło // BIBLIOTERAPEUTA. - 2013, nr 3, s. 18-36

186. Sadowska, Anna
O programie biblioterapeutycznym  w zakładzie dla niedostosowanych społecznie / Anna Sadowska, Grażyna Sobieska, Marek Sawicki // BIBLIOTEKARZ. – 1992, nr 9, s. 17 – 18

187.Szewczyk, Beata
Bajka terapeutyczna w pracy z chorymi na oddzialach onkologicznych / Beata szewczyk // BIBLIOTERAPEUTA. - 2013, nr 1, s. 2-34
Artykuł zawiera program i scenariusze zajęć dla pacjentów oddziału onkologicznego.

188.Szewczyk, Dariusz
Z Bajdulinkiem w krainie dziecięcej wyobraźni : program biblioterapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszklonym oraz ich rodziców / Dariusz Szewczyk // BIBLIOTERAPEUTA. - 2013, nr 4, s. 21-38

189. Widzowska-Pasiak, Agata
Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków Cz.1 / Agata Widzowska-Pasiak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2009,nr 1, s. 34-36
Dla dzieci 6-letnich.

190. Widzowska-Pasiak, Agata
Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków Cz.2 / Agata Widzowska-Pasiak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2009,nr 2, s. 35-39
Dla dzieci 6-letnich.

191. Widzowska-Pasiak, Agata
Życie jest sztuką, kobieta jest dziełem sztuki / Agata Widzowska-Pasiak // BIBLIOTERAPEUTA. - 2008, nr 1, s. 17-24
Program dla kobiet, cykl 5 spotkań 1,5 godz.

192. Zybura, Urszula
Program "Pomagam czytać" szansą rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym / Urszula Zybura // BIBLIOTERAPEUTA. - 2011, nr 4, s. 6-10

IV. Wybóre tekstów do biblioterapii

193.
Bełtkiewicz, Dorota
Czuj się dobrze, mów dobrze - logopedyczna bajka terapeutyczna / Dorota Bełtkiewicz // BIBLIOTERAPEUTA. - 2013, nr 4, s. 3-8

194. Biernacki, Kuba
Bajki przydrożne / Kuba Biernacki [i in.]. - Łódź : (Drukarnia "WIST"), 2009. - 83 s.
Sygnatura : 65575

195. Borowiecka, Agnieszka
Magiczne bajki na dziecięce smutki : bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci / [aut. tekstów Agnieszka Borowiecka [i in.]. - Skawina : Wydaw. Promo, 2012. - 94 s.
Sygnatura 67161, 67162

196. Brett, Doris
Bajki, które leczą. Część 1./ Doris Brett - Wyd. 2. - Gdańsk : GWP, 2005
Sygnatura 62179

197. Brett, Doris
Bajki, które leczą. Część 2./ Doris Brett - Wyd. 2. - Gdańsk : GWP, 2005
Sygnatura 62180

198. Buscaglia, Leo
Jesień liścia Jasia : opowieść o życiu dla małych i dużych / Leo Buscaglia ; przekł. Ewa Wojtych. -Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2014. - 46, [2] s.
Sygnatura  68547

199. Cain, Barbara
Chyba jestem nieśmiały / Barbara Cain ; il. Monika Pollak ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 32 s.
Sygnatura: 65042

200. DePino, Catherine
Śmierdzący ser / Catherine DePino ; il. Anna Ładecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 47, [1] s.
Sygnatura: 65114

201.Dobosz, Marzena. Red.
Blogowe dbajki / red. Marzena Dobosz. - Warszawa : Do&Do Szatkowska, [2011]. - 55 s.
Sygnatura. 67708

202. Drewnik, Bronisława
O łaciatym słoniu bajka terapeutyczna / Bronisława Drewnik, Beata Skucha-Skrzyńska // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 4, s. 26-30

203. Eichelberger, Wojciech
Bajka to życie albo z jakiej jesteś bajki : historie zmyślone opatrzone pomocnym komentarzem / Wojciech Eichelberger, Agnieszka Suchowierska. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2010. – 422 s.
Sygnatura 66355

204. Friebel, Volker
Klucz w małe ręce : podróże do krainy fantazji, opowiadania i ćwiczenia wyobraźni / Volker Friebel. - Warszawa : Wydawn. "Jedność", 2000. - 126 s.
Sygnatura 68209

205. Hockuba, Jadwiga A.
Odwaga / Jadwiga A. Hockuba // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . - 2012, nr 7 , s. 44

206. Ibisz, Krzysztof
Bajkoterapia czyli dla małych i dużych, o tym jak bajki mogą pomagać / Krzysztof Ibisz [i in.]. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 2009. - 237 s.
Sygnatura 65292, 65705

207. Ippoldt, Lidia
Bajkowa niania : bajki pomagajki dla najmłodszych / Lidia Ippoldt [i in.]. - Skawina : Urząd Miasta i Gminy, 2011. - 67, [1] s.
Sygnatura: 66733, 66734, 66735

208. Jaszczyk, Agnieszka
"Czarodziejski pyłek" czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : "Impuls", 2006
Sygnatura 64428, 64429

209. Jędrzejewska-Wróbel, Roksana
Lucjan lew, jakiego nie było / Roksana Jędrzejewska-Wróbel. - Warszawa : ING Bank Śląski S.A., 2005. - 45,[2] s.
Sygnatura: 63203, 63204

210. Jędrzejewska-Wróbel, Roksana
Siedmiu wspaniałych i sześciu innych, nie całkiem nieznanych historii / Roksana Jędrzejewska-Wróbel. - Warszawa : Wydawnictwo "Bajka", 2010. - 85 s.
Sygnatura : 66704

211. Karasowska, Joanna
Bajka o chłopcu, który myślał, że jest zły.../ Joanna Karasowska, Aleksandra Karasowska //REMEDIUM. - 2012, nr 11, s. 10-12

212. Karasowska-Płotek, Joanna
Bajka o Zuzi / Joanna Karasowska-Płotek // REMEDIUM . - 2014, nr 2, s. 20-22

213. Kasdepke, Grzegorz
Ostrożnie! / Grzegorz Kasdepke. - Łodź : Wydawnictwo Literatura, 2013. - 60 s.
Sygnatura 67905

214. Karwat, Robert
Pióra motyla / Robert Karwat. - Warszawa : Eneteia, 2008. - 136, [3] s.
Sygnatura: 64937, 64938, 64939

215. Keyserlingk, Linde von
I nagle zrobiło się cicho : opowiadania o śmierci i pożegnaniach / Linde von Keyserlingk. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2001. - 124 s.
Sygnatura: 68210

216. Keyserlingk, Linde von
Nowe korzenie dla małych ludzi ; o rozstaniach i nowych początkach / Linde von Keyserlingk. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2000. - 123 s.
Sygnatura: 68211

217. Keyserlingk, Linde von
Opowieści o przyjaźni / Linde von Keyserlingk ; przekł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 2001. - 123 s.
Sygnatura: 62219

218. Keyserlingk, Linde von
Opowieści przeciwko lękom / Linde von Keyserlingk. - Wyd. 2. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2003. - 130 s.
Sygnatura: 62218

219. Keyserlingk, Linde von
Opowieści dla duszy dziecięcej / Linde von Keyserlingk. - Kielce : Wydaw."JEDNOŚĆ", 2000. - 121 s.
Sygnatura: 62220

220. Keyserlingk, Linde von
Opowieści dla duszy dziecięcej / Linde von Keyserlingk. - Kielce : Wydaw."JEDNOŚĆ", 2002. - 121 s.
Sygnatura: 61302

221. Kołyszko, Wojciech
Smok Lubomił i tajemnice złości / Wojciech Kołyszko. - Wyd. 2 popr.. - Gdańsk : GWP, 2005. - [47] s.
Sygnatura: 63492

222. Kołyszko, Wojciech
Strach i pogromca potworów / Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2015. -[56] s.
Sygnatura 68622

223. Kołyszko, Wojciech
Zaklęte miasto i sekrety smutku / Wojciech Kołyszko. - Gdańsk : GWP, 2004. - [55] s.
Sygnatura: 63493

224. Kozłowska, Anna
Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2007. - 130 s.
Sygnatura: 63695,63696,63697

225. Krzyżanek, Joanna
Dobre uczynki Cecylki Knedelek / Joanna Krzyżanek. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2013. - 194 s.
Sygnatura. 67920

226. Łaba, Agnieszka
Bajki rymowane w biblioterapii. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2010. - 116 s.
Sygnatura 66529

227. Meyer-Glitza, Erika
Jakub pogromca strachu : terapeutyczne opowiadania dla dzieci przeżywających lęki / Erika Meyer-Glitza. - Kielce : "Jedność", 2001. - 89 s.
Sygnatura: 62217

228. Meyer-Glitza, Erika
Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą : terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci / Erika Meyer-Glitza. - Kielce : "Jedność", 2001. - 96 s.
Sygnatura: cz 61262/XXI, 60866

229. Molicka, Maria
Bajki terapeutyczne, Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, 2003. - 165,[1] s. : Sygnatura: 62178, 63587

230. Molicka, Maria
Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Poznań : Media Rodzina, 1999. - 207, [1] s.
Sygnatura: 60766, 60767, 63586

231. Niesłuchowska, Anna
Bajki i opowiadania w terapii i psychoedukacji dzieci / Anna Niesłuchowska. - Płock : "Iwanowski" Wydawnictwo i Poligrafia, [2009]. - 30 s.
Sygnatura : 65698

232. Sikorska-Więckowska, Katarzyna
Złodziejaszki : [bajka dydaktyczna] / Katarzyna Sikorska-Więckowska // WYCHOWAWCA. - 2013, nr 10, s. 24

233. Stanecka, Zofia
Basia i przedszkole / Zofia Stanecka, Marianna Oklejak. - Poznań : Wydawnictwo LektorKlett , 2008. - 23, [1] s.
Sygnatura 68231

234. Surniak, Genowefa
Bajki psychoedukacyjne : prace uczestników warsztatów prowadzonych przez Genowefę Surniak w Woj.Bibl.Publ. i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu / oprac. Genowefa Surniak. - Poznań : WBP, Centrum Animacji Kultury, 2006. - 63 s.
Sygnatura : 65866, 65867

235. Surniak, Genowefa
Bajki relaksacyjne : prace uczestników warsztatów prowadzonych przez Genowefę Surniak w Woj.Bibl.Publ. i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu / oprac. Genowefa Surniak. - Poznań : WBP, Centrum Animacji Kultury, 2008. - 48 s.
Sygnatura : 65868, 65869

236. Szwajkowska, Elżbieta
Terapeutyczne wierszyki dźwiękonaśladowcze / Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski ; [oprac. graf. Andrzej Szymański]
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2012. - 86 s. : il. ; 22 cm
Sygnatura : 68633

237.  Śniarowska, Julia
Już sie nie boję : bajki terapeutyczne dla przedszkolaków / Julia Śniarowska. - Kraków : CEBP 22.12 Sp. zo.o., 2014. - 159 s.
Sygnatura : 71331

238. Śnieżkowska-Bielak, Elżbieta
Czekam na bajkę : wiersze, bajeczki i opowiadania dla dzieci / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. - Kraków : "Impuls", 2008. - 62,[1] s.
Sygnatura 65697

239. Tomaszewska, Jovanka
Opowieści z planety Holo : opowiadania terapeutyczne / Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko. - Warszawa : Fundacja Drabina Rozwoju, [2011]. - 111 s.
Sygnatura 66703

240. Weronko, Justyna
Kotka Fietka w ogrodzie... / Justyna Weronko // ARTETERAPIA. - 2008, nr 1, s. 4-8

241. Weronko, Justyna
Kiedy dziecko boi się psa / Justyna Weronko // ARTETERAPIA. - 2008, nr 2, s. 9-11

242. Widłak, Wojciech
Pan Kuleczka : dom / Wojciech Widłak. - Poznań : Media Rodzina, 2008. - 48 s.
Sygnatura: 67011

243. Wilkońska, Joanna
Prawdziwy przyjaciel / Joanna Wilkońska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. - 15 s.
Sygnatura : 8613 Br

244. Wilkońska, Joanna
Jak Michałek szukał miłości / Joanna Wilkońska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. - 16 s.
Sygnatura : 8612 Br

245. Zubrzycka, Elżbieta
Chcę mieć przyjaciela : o dziewczynce, która chciała zaprzyjaźnić się z krokodylem / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : GWP, 2011. - 37 s.
Sygnatura: 67556

246. Zubrzycka, Elżbieta
Powiedz komuś / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : GWP, 2008. - 47 s.
Sygnatura: 66980

Nowy Sącz 2014 oprac. Dorota Lenar, Beata Góra

<-- powrót

 
Projektowanie stron internetowych