Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

 Bezrobocie : wybór materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu


Książki :
  1.   Bezrobocie
Bezrobocie i praca socjalna w Polsce i we Francji : instytucjonalizacja / red. Odile Carre', Ewa Marynowicz-Hetka ;tł. Grażyna Karbowska. - Katowice : "Śląsk", 2002. - 339 s. : wykr. ; 21 cm. - (Biblioteka Pracownika Socjalnego). - Bibliografia
Sygnatura: 61882

  2.   Cohen, Daniel
Kłopoty dobrobytu / Daniel Cohen ; przekł. Zofia Wolińska. - Kraków : Społeczny Instytut Wydaw. ZNAK : Fundacja im. Stefana Batorego, 1998. - 150 s. ; 21 cm. - (Demokracja. Filozofia i praktyka)
Sygnatura: 59462

  3.   Człowiek
Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia / red. nauk. Teresa Chirkowska-Smolak i Agata Chudzicka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. - 169 s. : rys. ; 24 cm. - (SERIA PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA ; NR 122)
Sygnatura: 62041

  4.   Ekonomia
Ekonomia społeczna : perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej / pod red. Joanny Staręgi-Piasek. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007. - 278 s. : il. ; 24 cm. - (Ex Libris Pracownika Socjalnego
Sygnatura: 64492,64493


  5.   Krzywda
Krzywda : zagadnienia teoretyczne i problemy praktyki : podręcznik akademicki / pod. red. Witolda Tulibackiego. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2003. - 282 s. ; 25 cm. - Literatura
Sygnatura: 62638

  6.   Kwiatkowski, Eugeniusz
Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 352 s. : rys. ; 20 cm. - (Współczesna ekonomia). - Bibliografia
Sygnatura: 62109

  7.   Matryca
Matryca Kurcmana : od pomysłu do realizacji : [nowy instrument rynku pracy]. - Kraków : Centrum Doradztwa Strategicznego, 2008. - 168 s. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM
Sygnatura: 64750

  8.   Pedagogika
Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. - Wyd. 2 rozsz. i popr.. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - 475 s. : wykr. ; 24 cm
Sygnatura: 62060,62061,62062,63959,63960,64071,64072,64878

  9.   Pedagogika
Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. - Wyd. 2 rozsz. i popr.. - Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1995. - 475 s. ; 24 cm
Sygnatura: cz55796/XXI,55895,55896

 10.   Rocznik
Rocznik Pedagogiczny. T. 30 / pod red. Marii Dudzikowej. - Radom : Komitet Nauk Pedagogicznych PAN : Wydaw. ITE, 2007. - 233 s. ; 24 cm
Sygnatura: cz63915/XXI,64697


 11.   Socha, Mieczysław
Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / Mieczysław Socha, Urszula Sztanderska. - Warszawa : PWN, 2000. - 338,[2] s. : wykr., ; 24 cm
Sygnatura: cz59633/XXXI

  12.   Stres
Stres, bezrobocie, rozwód : poradnik bibliograficzny / praca zbiorowa pod red. Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1999. - 144, [2] s. ; 21 cm
Sygnatura: cz58203Bgr

  13.   Szylko-Skoczny, Małgorzata
Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Małgorzata Szylko-Skoczny. - Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2004. - 358 s. ; 24 cm. – Bibliografia                                     Sygnatura: 64146

  14.   Wołk, Zdzisław
Całożyciowe poradnictwo zawodowe / Zdzisław Wołk. - Wyd. 2 popr. i rozsz.. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. - 288 s. ; 22 cm
Sygnatura: cz64372/XXVA

  15.   Wykluczeni
Wykluczeni : wymiar społeczny, materialny i etniczny / red. Maria Jarosz. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008. - 326 s. : il. ; 21 cm
Sygnatura: 64811

Artykuły z czasopism :

16. Aktywność bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia / Krystyna Leszczewska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2005, nr 2, s.17-20
 
17. Aktywność edukacyjna osób poszukujących pracy - potrzeba czy konieczność? / Halina Sobocka-Szczapa // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2009, nr 5/6, s. 7-10

18. Aktywacja zawodowa bezrobotnej młodzieży / Joanna Moczydłowska // PROBLEMY ALKOHOLIZMU. - 2001, nr 3, s. 23-24

19. Aspiracje zawodowe bezrobotnych absolwentów po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Henryk Porożyński // EDUKACJA. - 2005, nr 2, s. 20-26

20. Badania w Marienthalu (1931/1932) i współczesne im badania nad bezrobociem w Polsce / Antoni Sułek // KULTURA ISPOŁECZEŃSTWO. - 2005, nr 2, s. 3-27

21. Bezrobocie a rozwój gospodarczy / Eugeniusz Niedzielski, Lidia Domańska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2005, nr 5/6, s.15-18

22. Bezrobocie: co robić? / Irena Dryll // NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE. - 2002, nr 5, s. 20-21

23. Bezrobocie długookresowe w regionie warmińsko-mazurskim: wyniki badań pilotażowych / Majka Łojko // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2001, nr 9, s. 1-6

24. Bezrobocie en face, czyli psychologiczne aspekty bezrobocia / Sylwia Ciuk // KULTURA i SPOŁECZEŃSTWO. - 2008, nr 4,s. 113-135

25. Bezrobocie - problem współczesności / Magdalena Krawczonek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 4, s. 53-55

26. Bezrobotni Warmii i Mazur w poszukiwaniu pracy / Renata Lasmanowicz, Henryk Lelusz // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2004, nr 4, s. 21-23

27. Bezrobotni wyrejestrowani z ewidencji urzędów pracy / Elżbieta Sulima // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2004, nr 5/6, s. 37-39

28. Bezrobotni z dwudziestolecia międzywojennego i z końca wieku: problemy, postawy, narracje analiza "Pamiętników Bezrobotnych" / Anna Zawadzka // KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO. - 2005, nr 2, s. 29-49

29. Czy technologia pozbawia nas pracy? / Łukasz Afeltowicz // STUDIA SOCJOLOGICZNE. - 2007, nr 1, s. 107-126

30. Determinanty podaży pracy w Polsce w okresie transformacji / Małgorzata Woźniak // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr 2,s. 10-14

31. Dezaktywacja Polski / Mieczysław Kabaj // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2002, nr 8, s. 3-8

32. Dofinansowanie lokalnych i regionalnych inicjatyw i programów rynku pracy / Andrzej Trzyciecki // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2004, nr 10, s. 13-16

33. Doradztwo dla bezrobotnych  : czy skraca czas pozostawania bez pracy i powrotu do stanu bezrobocia / Bruno Crepon, Muriel Dejemeppe, Marc Gurgand // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2007, nr 1, s. 79-84

34. Doskonalenie zawodowe bezrobotnych w Republice Federalnej Niemiec / Zenon Wiśniewski, Michał Moszyński // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2007, nr 7, s. 21-31

35. Dzieci z bagażem biedy  / Anna Bokszczanin // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 3, s. 121-127

36. Dzieciństwo w rodzinach bezrobotnych w środowisku małego miasta / Bożena Matyjas // EDUKACJA. - 2003, nr 2, s. 39-50

37. Edukacyjne i aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie radomskim / Joanna Trzepałka // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2001, nr 3, s. 101-108

38. Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych / Piotr Mosiek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2002,nr 4, s. 54-55

39. Efekty norweskich programów rynku pracy dla ludzi młodych / Ines Hardoy ; tłum. Karolina Maleńczak // EDUKACJA. - 2007, nr 3, s. 73-81

40. Ewolucja stanowiska państwa wobec problemu bezrobocia / Ewa Polak // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2003, nr 8, s. 8-14

41. Formy bezrobocia zależne od jego przyczyn / Agnieszka Zarębska // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2005, nr 4, s. 18-21

42. Francja : umowa o pierwszą pracę / Aleksandra Zubrzycka // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr 3, s. 19-22

43. Funkcjonowanie dziecka w warunkach bezrobocia rodziców / Monika Jurewicz // NOWA SZKOŁA. - 2009, nr 3, s. 42-48

44. Hiszpania : bezrobocie i dynamika rodziny / Beata Chorągwicka // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2004, nr 5/6, s. 15-18

45. Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne u osób  pracujących i bezrobotnych / Magdalena Joanna Caban, Tomasz Rewerski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2005, nr 2, s. 8-10

46. Miejsce szkoleń w ograniczaniu bezrobocia w Polsce / Marek Bednarski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2002, nr 1, s. 9-13

47. Miniposady jako instrument walki z bezrobociem : doświadczenia niemieckie / Jadwiga Nadolska // POLITYKA SPOŁECZNA. -2007, nr 5/6, s. 33-37

48. Motywacja do pracy bezrobotnych - wyniki badań / Marta Czechowska-Bieluga, Anna Kanios, Ewa Sarzyńska // PRACA SOCJALNA. - 2007, nr 5, s. 37-51

49. Nadzieja i optymizm a intencja założenia własnej firmy / Mariola Łaguna // PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY. - 2006, T. 49, nr4, s. 419-443

50. New Deal - ewaluacja efektów obligatoryjnego programu poszukiwania pracy w Wielkiej Brytanii / Richard Blundell i in.; tłum. Karolina Maleńczak // EDUKACJA. - 2007, nr 3, s. 81-91

51. Ogólna samoocena czy przekonanie o skuteczności? Uwarunkowania gotowości do działań przedsiębiorczych u osób bezrobotnych / Mariola Łaguna // PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY. - 2006, T. 49, nr 3, s. 259-274

52. Organizacje pozarządowe wobec bezrobocia i pracy zawodowej kobiet : studium wybranych przypadków / Joanna Moczydłowska// POLITYKA SPOŁECZNA. - 2002, nr 8, s. 8-12

53. Płaca minimalna i bezrobocie - hipotetyczne związki / Zofia Jacukowicz // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2005, nr 8, s. 1-5

54. Polacy "na zasiłku" / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska // STUDIA SOCJOLOGICZNE. - 2004, nr 1, s. 81-102

55. Postrzeganie problemu bezrobocia młodzieży przez władze lokalne / Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska //POLITYKA SPOŁECZNA. - 2003, nr 7, s. 21-23

56. Praca socjalna z bezrobotnymi na przykładzie KIS w Krakowie / Agnieszka Baran, Małgorzata Kulig, Arkadiusz Żukiewicz// PRACA SOCJALNA. - 2006, nr 2, s. 95-116

57. Problemy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych / Anna Kicior // EDUKACJA. - 2007, nr 3, s. 11-18

58. Program "Pierwsza Praca" - mazowiecki start / Anna Kalita // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2002, nr 2, s. 127-133

59. Projekt socjalny "Szansa" / Joanna Drozdowska // PRACA SOCJALNA. - 2006, nr 4, s. 81-94

60. Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarach wiejskich / Sławomir Kalinowski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2004, nr 8, s. 16-19

61. Przegląd szwedzkiej polityki rynku pracy wobec ludzi młodych / Anders Forslund, Oskar Nordström Skans // EDUKACJA. -2007, nr 3, s. 67-73

62. Przejściowe rynki pracy jako nowa koncepcja europejskiej strategii zatrudnienia / Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki //POLITYKA SPOŁECZNA. - 2005, nr 4, s. 14-18

63. Przeobrażenia funkcji wychowawczej w rodzinach bezrobotnych  w średnim mieście / Piotr Mosiek // PEDAGOGIKA PRACY. -1999, nr 34, s. 75-85

64. Socjologiczne aspekty bezrobocia / Piotr Mosiek // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2002, nr 1, s. 5-9

65. Społeczne i psychiczne skutki bezrobocia na wsi / Renata Małgorzata Ilnicka // PRACA SOCJALNA. - 2007, nr 6, s. 54-63

66. Społeczne skutki zwolnień grupowych / Grażyna Spytek-Bandurska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2003, nr 11/12, s. 6-10

67. Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy / Aldona Klimkiewicz // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2009, nr 2, s. 4-10

68. Status prawny bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka / Ewa Staszewska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2005, nr 1, s. 10-14

69. Studia i co potem? : bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych / Elżbieta Kryńska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2002, nr5/6, s. 6-1
 
70. Sytuacja na rynku pracy u progu nowego wieku / Małgorzata Szylko-Skoczny // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2002, nr 1, s. 1-5

71. Sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Hanna Dubrzyńska // KULTURA I EDUKACJA. - 2001, nr 3/4, s. 99-106

72. Szukam pracy / Rafał Riedel // WIEDZA I ŻYCIE. - 2001, nr 6, s. 48-51

73. Tendencje rozwojowe polskiego rynku pracy (1) / Urszula Sztanderska // NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE. - 2001, nr 21, s. 32-34

74. Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce / Elżbieta Kryńska, Zenon Wiśniewski //POLITYKA SPOŁECZNA. - 2007, nr 9, s. 1-5

75. Typy osobowościowe bezrobotnego : jednostkowy i rodzinny wymiar jego egzystencji / Piotr Mosiek // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2001, nr 4, s. 116-125

76. W świecie bezrobocia / Marta Postuła // NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE. - 2001, nr 19, s. 4-7
    
77. Wartości preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci / Elżbieta Kornacka-Skwara // MAŁŻEŃSTWO I RODZINA. - 2004, nr 4, s. 27-31

78. Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie jednostki i rodziny / Lucyna Rusek // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr 1, s. 27-31
    
79. Wpływ poczucia niepewności zawodowej rodziców na prezentowane przez ich dzieci przekonania i postawy wobec pracy /Julian Barling, Kathryne E. Dupre, C. Gail Hepburn // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 1998, nr 9, s. 7-10

80. Wsparcie dziecka i rodziny dotkniętej bezrobociem / Sabina Pawlas-Czyż // PRACA SOCJALNA. - 2008, nr 1, s. 102-114

81. Współczesne wyzwania pod adresem polityki społecznej / Piotr Sałustowicz // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2006, nr 10, s. 1-10

82. Wybór metod w poszukiwaniu pracy przez bezrobotnych absolwentów / Renata Lasmanowicz // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2004,nr 11/12, s. 13-16

83. Zaburzenia dewiacyjne jako konsekwencje bezrobocia na podst. badań młodzieży w Wyszkowskiem / Magdalena Delfina Owsianka // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2003, nr 3, s. 4-8

84. Zakres wykorzystywania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne : w świetle badań socjologicznych / Rafał Muster // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2008, nr 9, s. 10-14

85. Zwolnienia grupowe : Polska a dyrektywa UE / Grażyna Spytek // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2002, nr 5/6, s. 10-15

Nowsze publikacje na temat bezrobocia można znaleźć w katalogu elektronicznym, wybierając opcję indeks przedmiotowy.

Oprac. Anna Borowska

Źródła : kartoteki i katalogi PBW
Ilość opisów : 85
Zasięg chronologiczny : 1998-2009
Nowy Sącz, październik 2009

<-- powrót

 
Projektowanie stron internetowych